Vragen over de invoer van inge­vroren vette levers voor de productie van foie gras


Indiendatum: 9 jan. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000126/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Petras Auštrevičius (Renew)

Uit gegevens van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI) blijkt dat ingevroren vette levers die worden gebruikt voor de productie van foie gras, regelmatig vanuit Oekraïne in de EU worden ingevoerd. Deze invoer is exponentieel gestegen van 1 ton in 2014 tot bijna 50 ton in 2018.

Volgens de Commissie is, ondanks het verbod in Richtlijn 98/58/EG, de productie van foie gras via dwangvoedering in sommige lidstaten nog steeds toegestaan op basis van de in de aanbevelingen van de Raad van Europa van 1999 vervatte afwijkingen voor eenden en ganzen die voor de productie van foie gras worden gebruikt, voor landen die op dat moment foie gras via dwangvoedering produceerden. Slechts vijf EU-lidstaten staan nog dwangvoedering toe.

Niet alleen is Oekraïne lid van de Raad van Europa, maar in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne moet het land ook volledig voldoen aan de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn.

  1. Kan de Commissie de door de Oekraïense autoriteiten verstrekte documentatie uitwisselen om aan te tonen dat, in 1999, in Oekraïne foie gras via dwangvoedering werd geproduceerd?
  2. Is de Commissie het ermee eens dat zonder dergelijk bewijsmateriaal de invoer uit Oekraïne van via dwangvoedering verkregen levers in strijd is met zowel de aanbevelingen van de Raad van Europa als met de EU-wetgeving?

Indiendatum: 9 jan. 2020
Antwoorddatum: 23 mrt. 2020

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

Richtlijn 98/58/EG inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren[1] verbiedt de productie van foie gras in de Unie niet. Overeenkomstig artikel 3 van die richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat eigenaren of houders alle passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat landbouwhuisdieren niet onnodig aan pijn of leed worden blootgesteld en dat hen geen onnodig letsel wordt toegebracht.

Oekraïne heeft de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren van de Raad van Europa[2], in het kader waarvan het Permanent Comité van die overeenkomst de aanbevelingen heeft vastgesteld waarnaar het geachte parlementslid verwijst, nog niet bekrachtigd. De associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne vereist niet dat Oekraïne deze overeenkomst bekrachtigt. De bekrachtiging van internationale verdragen door derde landen is een interne procedure die wordt bepaald door het nationale recht van die landen.

Daarom lijkt de invoer van ingevroren vette levers voor de productie van foie gras uit Oekraïne geen inbreuk te zijn op de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

[1] PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23.

[2] https://www.coe.int/en/web/con...

Interessant voor jou

Vragen over een verplichte etikettering van voeding met de Nutri-Score: een kwestie van volksgezondheid

Lees verder

Vraag over de vertraging in de publicatie van het verslag met statistische gegevens over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer