Vraag over de vertraging in de publi­catie van het verslag met statis­tische gegevens over het gebruik van dieren voor weten­schap­pe­lijke doel­einden


Indiendatum: 21 jan. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000291/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tilly Metz, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Francisco Guerreiro, David Cormand, Sylwia Spurek, Pascal Durand

Het beginsel van vervanging, vermindering en verfijning ligt ten grondslag aan Richtlijn 2010/63/EU en is cruciaal voor de verwezenlijking van het in overweging 10 daarvan genoemde einddoel om "de tests op levende dieren voor wetenschappelijke en onderwijskundige doeleinden volledig door andere procedures te vervangen".

In overeenstemming met artikel 54, lid 2, hebben de lidstaten sinds 2015 jaarlijks een verslag gepubliceerd met statistische gegevens over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden.

In 2012 heeft de Commissie een gemeenschappelijk formaat vastgesteld voor de indiening van de statistische gegevens van de lidstaten, zoals bepaald in artikel 54, lid 4.

De Commissie had echter uiterlijk op 10 november 2019 (overeenkomstig artikel 57, lid 2) een verslag moeten indienen met statistische gegevens van de lidstaten over het aantal gebruikte dieren en hun traceerbaarheid, de omstandigheden waarin tests worden uitgevoerd en de redenen van de tests.

Door het huidige gebrek aan gegevens op EU-niveau loopt de verwezenlijking van het einddoel van volledige vervanging van het gebruik van dieren voor wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden aanzienlijke vertraging op.

1 Waarom heeft de Commissie het statistische verslag nog niet gepubliceerd?

2 Wanneer is de Commissie voornemens dit verslag te publiceren?

3 Is de Commissie van plan een strategie te ontwikkelen om het gebruik van dieren voor wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden geleidelijk af te schaffen?

Indiendatum: 21 jan. 2020
Antwoorddatum: 6 apr. 2020

Antwoord van de heer Sinkevičius
namens de Europese Commissie

In juni 2019 is Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt[1], gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/1010[2]. Bij artikel 6 van de verordening is onder meer artikel 54, lid 2, van de richtlijn gewijzigd om de lidstaten te verplichten in de toekomst statistische gegevens elektronisch in te dienen bij de Commissie in een niet-samengevat format. Hierdoor zal de Commissie een centrale, vrij toegankelijke databank van deze statistische gegevens kunnen opzetten.

Tegelijkertijd is bij de verordening artikel 57, lid 2, betreffende de verplichting van de Commissie om een formeel statistisch verslag in te dienen bij het Europees Parlement en de Raad, geschrapt. Aangezien een betere transparantie een van de hoofddoelstellingen van de richtlijn is, acht de Commissie het echter passend en noodzakelijk dat de gegevens die tot op heden zijn verstrekt en die tot de voltooiing van de database zullen worden verstrekt, beschikbaar worden gesteld.

Dienovereenkomstig heeft de Commissie op 5 februari 2020 het eerste statistische verslag over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden, dat de jaren 2015-2017[3] bestrijkt, goedgekeurd.

De Commissie is van mening dat het uiteindelijke doel, namelijk de volledige vervanging van het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden, het vlotst wordt bereikt met gerichte inspanningen. De richtlijn voorziet in een strategie die een juridisch bindende stapsgewijze benadering vormt zodra wetenschappelijk verantwoorde methoden voorhanden zijn. De statistische rapportering werd ter ondersteuning van deze doelstelling herzien. De nieuwe uitgebreidere en meer gedetailleerde gegevens, onder meer over dierenleed, zullen de identificatie vergemakkelijken van de gebieden waarin dieren worden gebruikt en waarop de inspanningen van de Commissie, de lidstaten en andere belanghebbenden met betrekking tot de ontwikkeling en validering van alternatieve benaderingen de grootste impact zullen hebben op het bereiken van het uiteindelijke doel.

[1] PB L 276 van 20.10.2010, blz. 33.

[2] PB L 170 van 25.6.2019, blz. 115.

[3] https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/reports_en.htm

Interessant voor jou

Vragen over de invoer van ingevroren vette levers voor de productie van foie gras

Lees verder

Vragen over onacceptabele omstandigheden voor dieren tijdens transporten naar derde landen en het daaruit volgende drama met de Queen Hind

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer