Vragen over de invoer van genetisch gemo­di­fi­ceerde dieren


Indiendatum: nov. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
John Flack (ECR) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Richard Corbett (S&D) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Linnéa Engström (Verts/ALE)

In het najaar van 2017 kwamen de eerste genetisch gemodificeerde dieren bedoeld voor menselijke consumptie op de markt. Zowel Canada als de VS hebben vergunningen verleend voor de verkoop van gemodificeerde zalm. De goedkeuring voor het op de markt brengen van voedingsproducten die voortkomen uit genetisch gemodificeerde dieren is verleend op basis van een analyse van de voedselveiligheid waarin dierenwelzijn buiten beschouwing wordt gelaten. Eens de goedkeuring is verkregen, zijn verwerkers, detailhandelaars of eventuele andere partijen in deze landen bovendien niet verplicht om het product te etiketteren als ggo.

1) Welke controles zijn er momenteel voorhanden om niet-geëtiketteerde, op de EU-markt ingevoerde en voor consumptie bestemde producten op basis van genetisch gemodificeerde dieren te kunnen opsporen?

2) Welke dierenwelzijnscriteria zullen in acht worden genomen bij de beoordeling van aanvragen om producten op basis van genetisch gemodificeerde dieren te mogen invoeren op de EU-markt?

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 21 dec. 2018

NL
E-005591/2018
Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Europese Commissie

(21.12.2018)

Er zijn in de EU geen genetisch gemodificeerde dieren en afgeleide producten toegestaan en tot dusver zijn ook geen vergunningsaanvragen daarvoor binnengekomen. De controles van ingevoerde producten zijn een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Ter facilitering van de invoercontroles is de detectiemethode voor genetisch gemodificeerde zalm door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders beoordeeld en aan de nationale referentielaboratoria in de lidstaten verstrekt.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft in 2013 een document met richtsnoeren[1] voor de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde dieren goedgekeurd waarin ook diergezondheids- en dierenwelzijnsaspecten aan bod komen.

[1] Ggo-panel van de EFSA (Panel van de EFSA voor genetisch gemodificeerde organismen), 2013. Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified animals.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3200

Interessant voor jou

Vragen over het kappen van de resterende delen van het Hambacher bos

Lees verder

Vragen over het slachten van biologische vis

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer