Vragen over de invoer van genetisch gemo­di­fi­ceerde dieren


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
John Flack (ECR) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Richard Corbett (S&D) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Linnéa Engström (Verts/ALE)

In het najaar van 2017 kwamen de eerste genetisch gemodificeerde dieren bedoeld voor menselijke consumptie op de markt. Zowel Canada als de VS hebben vergunningen verleend voor de verkoop van gemodificeerde zalm. De goedkeuring voor het op de markt brengen van voedingsproducten die voortkomen uit genetisch gemodificeerde dieren is verleend op basis van een analyse van de voedselveiligheid waarin dierenwelzijn buiten beschouwing wordt gelaten. Eens de goedkeuring is verkregen, zijn verwerkers, detailhandelaars of eventuele andere partijen in deze landen bovendien niet verplicht om het product te etiketteren als ggo.

1) Welke controles zijn er momenteel voorhanden om niet-geëtiketteerde, op de EU-markt ingevoerde en voor consumptie bestemde producten op basis van genetisch gemodificeerde dieren te kunnen opsporen?

2) Welke dierenwelzijnscriteria zullen in acht worden genomen bij de beoordeling van aanvragen om producten op basis van genetisch gemodificeerde dieren te mogen invoeren op de EU-markt?