Vragen over het kappen van de reste­rende delen van het Hambacher bos


Indiendatum: okt. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Bart Staes (Greens/EFA), Stefan Eck (GUE/NGL), Martin Häusling (Greens/EFA), Terry Reintke (Greens/EFA), Sven Giegold (Greens/EFA)

The planned clearing of the last remaining part of the the Hambacher Forest in Germany has led to major concerns among citizens and nature protectors. Energy company RWE is about to cut down the forest for lignite mining, a highly polluting energy fuel.

A number of animals living in Hambacher Forest is listed as species under strict protection in Annex IV-A of the EU Habitats Directive or Annex I of the EU Birds Directivehttps://hambachforest.org/squa....

1) Does the Commission agree that a strict protection regime must be applied across the entire natural range of these species, both within and outside Natura 2000 sites?

Large parts of the Hambacher Forest have already been destroyed. The populations of protected species in this area therefore have a high degree of isolation. Nevertheless Germany has undertaken no action to protect the Hambacher Forest.

2) Could the Commission explain whether it already initiated a bilateral consultation procedure for failing to mention a site hosting a priority natural habitat type and priority species, if not, why?

3) Can the Commission guarantee that the EU Birds and Habitat directive are applied correctly in this case; if not, could the Commission urge Germany to prevent any irreversible steps?

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 1 nov. 2018

NL

P-005047/2018

Antwoord van de heer Vella

namens de Europese Commissie

(1.11.2018)

De lidstaten zijn verplicht om de nodige maatregelen te treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV, onder a), bij de habitatrichtlijn[1] vermelde diersoorten of de uit hoofde van de vogelrichtlijn[2] beschermde vogelsoorten, overeenkomstig respectievelijk artikel 12 van de habitatrichtlijn en artikel 5 van de vogelrichtlijn. Deze maatregelen worden toegepast in het natuurlijke verbreidingsgebied van soorten, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden.

De nationale autoriteiten en rechterlijke instanties zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de handhaving van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. De Commissie erkent dat voor het administratieve gerechtshof (Oberverwaltungsgericht, OVG) van Münster is aangevoerd dat het Hambachwoud uit hoofde van de habitatrichtlijn mogelijk een gebied van communautair belang is. De Commissie wijst er echter op dat Duitsland het gebied niet als een gebied van communautair belang heeft voorgesteld en dat de Commissie momenteel geen informatie heeft over de noodzaak van een dergelijk voorstel. De Commissie is ervan op de hoogte dat het OVG van Münster op 5 oktober 2018 voorlopige maatregelen heeft gelast om de houtkapvergunning voor het Hambachwoud in te trekken. Op dit moment zal de Commissie derhalve niet in deze kwestie ingrijpen.

[1] Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

[2] Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

Interessant voor jou

Mondelinge vraag over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij

Lees verder

Vragen over de invoer van genetisch gemodificeerde dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer