Vragen over de hervatting van de handel in in het wild gevangen java-apen op Mauritius


Indiendatum: 15 jun. 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003128/2021

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Manuela Ripa (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eleonora Evi (Verts/ALE)

Betreft: De hervatting van de handel in in het wild gevangen java-apen op Mauritius

Bij de herziening van Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, werd onderkend dat de vangst van wilde niet-menselijke primaten problemen met zich meebrengt op het gebied van dierenwelzijn. In de richtlijn wordt 2022 genoemd als datum van tenuitvoerlegging: vanaf dat moment mogen alleen primaten worden gebruikt die nakomelingen zijn van in gevangenschap gefokte exemplaren of afkomstig zijn van fokkolonies die zichzelf in stand houden. Recente ontwikkelingen op Mauritius – een van de voornaamste leveranciers van java-apen aan de EU – wijzen op de hervatting van de handel in in het wild gevangen exemplaren voor de fok en voor de export. De regering van Mauritius heeft ingestemd met de uitbreiding van één primatenfokkerij, waardoor maximaal 1 000 wilde java-apen kunnen worden gevangen om te worden gefokt. Dit is een enorme stap terug voor het dierenwelzijn.

1. Is het, gezien de datum die de EU heeft vastgesteld voor het beëindigen van het gebruik van in het wild gevangen primaten en voor het exclusieve gebruik van nakomelingen van de eerste generatie voor onderzoeksdoeleinden, niet tegenstrijdig dat de EU tegelijkertijd primaten invoert uit een land dat de handel van in het wild gevangen primaten niet alleen oogluikend toestaat maar zelfs de mogelijkheid geeft om uit te breiden?

2. Hoe denkt de EU erop toe te zien dat uit Mauritius ingevoerde primaten werkelijk in gevangenschap worden gefokt en niet afkomstig zijn van bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoer of de vangst van java-apen voor fokdoeleinden?

Question for written answer E-003039/2021

to the Commission

Rule 138

Raphaël Glucksmann (S&D)

Subject: Imports of long-tailed macaques from Mauritius

The Mauritian Government has given Biosphere Trading Ltd, a monkey-breeding company, the green light to increase the capacity of its long-tailed macaque farm by 10%. These primates are exported and used for scientific purposes. To reach a capacity of 7 500 monkeys, the company plans to supply independent monkey-catchers with traps and then buy the animals that they catch.

Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes stipulates that, from 2022, research on non-human primates can only be conducted on the offspring of non-human primates which have been bred in captivity or which are sourced from self-sustaining colonies.

In 2014, 50% of non-human primates used in procedures for the first time in the EU were born in Mauritius.

Given this, there is a real risk that non-human primates which have been taken from the wild will be imported into the EU.

How does the Commission plan to ensure that, from 2022, long-tailed macaques imported from Mauritius have been bred in captivity in line with Directive 2010/63/EU?

Indiendatum: 15 jun. 2021
Antwoorddatum: 10 aug. 2021

NLE-003039/2021

E-003128/2021 Antwoord van de heer Sinkevičius namens de Europese Commissie

(10.8.2021)

Om een einde te maken aan het in het wild vangen van dieren voor fokdoeleinden, moeten de lidstaten op grond van artikel 10 van de richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt[1], ervoor zorgen dat de in bijlage II bij de richtlijn vermelde niet-menselijke primaten alleen in procedures mogen worden gebruikt wanneer zij nakomelingen zijn van niet-menselijke primaten die in gevangenschap zijn gefokt of afkomstig zijn van fokkolonies die zichzelf in stand houden. Deze vereiste wordt van kracht in november 2022.

Het gebruik van niet-menselijke primaten voor wetenschappelijke doeleinden wordt geregeld door de richtlijn. De richtlijn regelt het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden op het grondgebied van de EU, geen importactiviteiten. De exploitanten kunnen kiezen waar de dieren vandaan komen, op voorwaarde dat, wanneer zij voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, hun status voldoet aan de verplichtingen van de richtlijn.

Een project waarbij niet-menselijke primaten worden gebruikt, kan alleen van start gaan als daarvoor toestemming is verleend door een respectieve bevoegde instantie van de lidstaat. De richtlijn is door alle lidstaten in nationale wetgeving omgezet en onverminderd de bevoegdheden van de Commissie als hoedster van de Verdragen zijn de lidstaten primair verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen van de richtlijn, met inbegrip van de bepalingen inzake de herkomst van niet-menselijke primaten.


[1] Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 33).

Interessant voor jou

Mondelinge vraag over de plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs

Lees verder

Vragen over het gebruik van azolenbevattende gewasbeschermingsmiddelen en biociden en azolenresistentie bij Aspergillus fumigatus

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer