Monde­linge vraag over de plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voor­ge­schreven proeven en onderwijs


Indiendatum: 9 jun. 2021

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000042/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (The Left), Tilly Metz (Verts/ALE), Manuel Bompard (The Left), Eleonora Evi (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Nikolaj Villumsen (The Left), Thomas Waitz (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Clare Daly (The Left), Niels Fuglsang (S&D), Günther Sidl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Pär Holmgren (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Heidi Hautala (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Veronika Vrecionová (ECR), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Katalin Cseh (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Marina Kaljurand (S&D)

Sinds 1993 heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden het gebruik van dieren in de wetenschap proactief terug te dringen en te vervangen[1]. Desondanks is het aantal dieren dat voor wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt slechts zeer langzaam gedaald. Hoewel in Richtlijn 2010/63/EU[2] basisregels zijn vastgelegd voor de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, voorziet deze richtlijn niet in een strategie om het gebruik van proefdieren terug te dringen of door wetenschappelijke alternatieven te vervangen.

In het licht van de Europese Green Deal, NextGenerationEU en de uitdagingen op het gebied van gezondheid en milieu waarmee wij worden geconfronteerd, alsook de toenemende bezorgdheid van het publiek over het gebruik van dieren bij experimenten, is het van essentieel belang dat de EU optreedt om vaart te zetten achter de overgang van een beroep op het verouderde diermodel naar moderne, mensrelevante, niet-dierlijke wetenschap op het gebied van onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs.

  1. Over welke sectorspecifieke plannen beschikt de Commissie om een einde te maken aan de afhankelijkheid van het gebruik van dieren, waarbij innovatieve, mensrelevante modellen worden geïdentificeerd als de weg voorwaarts voor de aanpak van ziekten bij de mens?
  2. Over welke multidisciplinaire en op synergie gerichte plannen beschikt de Commissie om een einde te maken aan de afhankelijkheid van het gebruik van dieren op alle beleidsterreinen
  3. Is de Commissie van plan een alomvattend actieplan op te stellen met voorstellen en doelstellingen voor de geleidelijke afschaffing van het gebruik van dieren in onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs in de EU?

[1] Naar duurzaamheid: Een beleidsplan en actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling, PB C 138 van 17.5.1993, blz. 5.

[2] Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, PB L 276 van 20.10.2010, blz. 33.

Interessant voor jou

Vragen over de actualisering van de informatievereisten voor hormoonontregelende stoffen

Lees verder

Vragen over de hervatting van de handel in in het wild gevangen java-apen op Mauritius

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer