Vragen over de herbe­oor­deling van land­bouwgif glyfosaat


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Duitsland is de Rapporterende Lidstaat voor de herbeoordeling van landbouwgif glyfosaat. Het pesticidepanel van het Federal Institute for Risk Assessment (Bfr) leverde in januari 2014 namens Duitsland een advies omtrent glyfosaat. Het Bfr concludeert dat glyfosaat niet kankerverwekkend zou zijn, noch negatieve gevolgen heeft op vruchtbaarheid of het DNA van dieren die eraan zijn blootgesteld. De ADI voor glyfosaat zou volgens de Bfr omhoog kunnen van 0,3 naar 0,5 mg/kg/dag.

1) Bedrijven als BASF en Bayer hebben duidelijk financieel belang bij vernieuwing van de autorisatie van glyfosaat. Toch leveren deze bedrijven drie leden voor het verantwoordelijke pesticidepanel van Bfr. Erkent de Commissie dat hier sprake is van belangenverstrengeling en wat zegt dit over de onafhankelijkheid van het Bfr-advies?

2) Twee zwaarwegende studies waarop Bfr haar advies baseert zijn niet openbaar. Is de Commissie bereid ervoor te zorgen dat deze rapporten openbaar worden?

3) Op welke wijze is bij de herbeoordeling van glyfosaat rekening gehouden met de risico’s van toepassing van het middel voor passanten en omwonenden en de lange termijneffecten op mens, dier en milieu?

NL

E-006406/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie

(23.6.2015)

1. De lidstaten beschikken over procedures voor het waarborgen van onafhankelijkheid en transparantie als essentiële elementen van de goedkeuringsprocedure voor werkzame stoffen. Verder bestaat het huidige beoordelingssysteem uit verschillende lagen: de rapporterende lidstaat en de mederapporterende lidstaat voeren een eerste beoordeling uit, gevolgd door een collegiale toetsing door de andere lidstaten en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en een openbare raadpleging. Alle informatie wordt voor het publiek toegankelijk gemaakt, zodat het publiek controle kan uitoefenen op de procedure. Bovendien worden alle besluiten in overleg en niet individueel genomen. Die elementen dragen bij tot de voortdurende vrijwaring van het systeem.

2. Het beknopte dossier voor de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat is door de EFSA publiek toegankelijk gemaakt op haar website: http://www.efsa.europa.eu/en/pesticidespeerreview/assessmentreports.htm. Het is de Commissie niet bekend of bepaalde onderzoeken niet in de publiek toegankelijke documenten zijn opgenomen. Bij gebrek aan nadere informatie kan de Commissie geen commentaar geven op de bewering van het geachte Parlementslid, aangezien het niet duidelijk is naar welk onderzoek in de vraag wordt verwezen.

3. De evaluatie van werkzame stoffen, zoals glyfosaat, bevat een beoordeling van het risico voor omstanders, bewoners en consumenten (zowel chronisch als acuut), van het lot en het gedrag van de stof in het milieu en van haar gevolgen voor verschillende representatieve niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren. Zie voor nadere bijzonderheden de reeks richtsnoeren die beschikbaar zijn op de website van de Commissie: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm

Word lid

    Word lid Doneer