Monde­linge vraag over regels inzake dieren­welzijn in de aqua­cultuur


Indiendatum: jan. 2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000001/2019 aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

In november publiceerde de Commissie een studie en een verslag over het welzijn van vissen wanneer deze levend worden vervoerd, waarin de aandacht werd gevestigd op zowel de tekortkomingen van de huidige werkwijze als op de uiteenlopende nationale maatregelen op dit gebied.

Geconcludeerd werd dat de normen in Europa niet naar behoren worden gehandhaafd en tevens is door het Parlement en de Raad gepleit voor intensivering van de inspanningen, maar de Commissie heeft desondanks nog geen voorstellen voor verbetering ingediend.

Bovendien is door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) benadrukt dat vissen gevoel hebben en komt het welzijn van vissen veelvuldig aan de orde in de gedragscode van de Federatie van Europese Aquacultuurproducenten. Het welzijn van vissen wordt steeds meer erkend als het kader voor het beheer van de gezondheid van dieren, de productiviteit van kwekerijen en de perceptie van de consument.

1) Hoe rechtvaardigt de Commissie dat zij de berichten van het Parlement, de Raad en de sector over de gebreken met betrekking tot het welzijn van vissen negeert?

2) Gezien het feit dat er op het niveau van de lidstaten voorbeelden zijn van doeltreffende regels met betrekking tot bedwelmen vóór het slachten, dat de transportnormen in sommige gevallen alleen niet worden nageleefd omdat er geen noodplanning is gemaakt, dat adequate huisvesting een voorwaarde is voor gezonde vissen en dat alle partijen de waarde erkennen van een verbeterde opleiding, kan de Commissie zich ertoe verplichten wettelijke voorschriften in te voeren inzake dierenwelzijn in de aquacultuur, om te zorgen voor een harmonisatie van de beste praktijken in de hele Europese Unie?

Original text

In November, the Commission published a study and a report on fish welfare during the transport of live fish, which drew attention to both the inadequacies of current practice and the discrepancies between the differing measures taken at national level.

Yet, in spite of concluding that standards are falling across Europe, and in spite of calls from Parliament and the Council to do more, the Commission has not made any proposals for improvement.

Moreover, the European Food Safety Authority (EFSA) has stressed that fish are sentient, and the Federation of European Aquaculture Producers frequently mentions fish welfare in its code of conduct. Fish welfare is increasingly recognised as the framework through which to manage animal health, farm productivity, and consumer perceptions.

What justification does the Commission have for ignoring messages from Parliament, the Council and the industry on failings in the field of fish welfare?

Given that there are examples of effective rules at Member State level regarding pre-slaughter stunning, that transport standards are being failed only because contingency planning is not done in some cases, that adequate housing is a pre-requisite for having healthy fish, and that all parties recognise the value of improved training, will the Commission commit to introducing animal welfare related legislative requirements in aquaculture so as to ensure harmonisation of best practice throughout the European Union?

Word lid

    Word lid Doneer