Vragen over de dood van een zwangere Poolse vrouw aan wie abortus werd geweigerd


Indiendatum: 30 nov. 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005341/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Konstantinos Arvanitis (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Manon Aubry (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Dietmar Köster (S&D), Marianne Vind (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Vlad Gheorghe (Renew), Irène Tolleret (Renew), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Radka Maxová (S&D), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Fabienne Keller (Renew), Terry Reintke (Verts/ALE), Manu Pineda (The Left), Hilde Vautmans (Renew), Robert Biedroń (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anja Hazekamp (The Left), Alessandra Moretti (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Pina Picierno (S&D), Elena Kountoura (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Tineke Strik (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Samira Rafaela (Renew), Miguel Urbán Crespo (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Evelyne Gebhardt (S&D), Niyazi Kizilyürek (The Left), Monika Vana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Malin Björk (The Left), Alexandra Geese (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (The Left), Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Onlangs is een zwangere vrouw in Polen overleden aan bloedvergiftiging, nadat artsen weigerden een abortus uit te voeren voordat de foetus overleden was verklaard.

Vorig jaar heeft het onwettige Poolse grondwettelijk hof een feitelijk verbod op abortus opgelegd, waardoor de waardigheid, de vrijheid en de toegang tot gezondheidszorg van vrouwen ernstig worden ondermijnd, met name voor kwetsbare vrouwen.

Volgens de familie van het slachtoffer vloeide de weigering van zorg van de artsen voort uit vrees voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, in de veronderstelling dat abortus in de gegeven omstandigheden een schending zou vormen van de Poolse anti-abortuswetgeving.

Gezien het bovenstaande:

1. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om het recht van vrouwen op lichamelijke integriteit, autonomie en gezondheid te waarborgen, zoals bepaald in artikel 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en om ervoor te zorgen dat in de hele Unie universele, veilige en vrije toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten wordt gewaarborgd?

2. De uitholling van de rechtsstaat in Polen heeft geleid tot schendingen van de mensenrechten, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Is de Commissie, in het licht daarvan, van plan handhavingsinstrumenten toe te passen wanneer lidstaten weigeren de grondrechten van de EU na te leven?

Original text

A pregnant woman in Poland recently died from septicaemia, after her doctors refused to abort the foetus before it was proclaimed dead.

Last year the illegitimate Polish Constitutional Tribunal imposed a de facto ban on abortion, severely undermining women’s dignity, liberty and access to healthcare, particularly affecting vulnerable women.

According to the victim’s family, the doctors’ denial of care stemmed from fear of criminal liability if an abortion under the circumstances constituted a violation of Polish anti-abortion laws.

In view of the above:

1. What measures will the Commission take to safeguard women’s right to bodily integrity, autonomy and health, as provided for by Article 3 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and to ensure that universal, safe and free access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) is guaranteed across the Union?

2. Given that the erosion of the rule of law in Poland has led to violations of human rights, including SRHR, is the Commission planning to apply any of its enforcement tools to Member States refusing to comply with EU fundamental rights?


Indiendatum: 30 nov. 2021
Antwoorddatum: 20 mei 2022

Antwoord van mevrouw Dalli
namens de Europese Commissie

Overeenkomstig artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is het Handvest uitsluitend op de lidstaten van toepassing wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Deze zaak valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten. Binnen de werkingssfeer van het Unierecht is de eerbiediging van de grondrechten, zoals gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens een uitdrukkelijke verplichting overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het is de taak van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de grondrechten daadwerkelijk worden gerespecteerd en beschermd overeenkomstig hun nationaal recht en hun internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. De Commissie erkent dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten integraal deel uitmaken van onze algemene gezondheid en dat alle vrouwen in de hele EU toegang moeten hebben tot goede gezondheidszorg en behandelingen. De Commissie ondersteunt regelmatige uitwisselingen tussen de lidstaten en belanghebbenden over thema’s in verband met gendergelijkheid, zoals gendergelijkheid en gezondheid in de context van het programma voor wederzijds leren over gendergelijkheid. In het kader van het programma „Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” blijft zij maatschappelijke organisaties financieren die zich bezighouden met gendergelijkheid, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Interessant voor jou

Vragen over het project van de EU en de Raad van Europa om het pan-Europees actieplan voor steuren toe te passen

Lees verder

Vragen over de veronachtzaming door de Commissie van het welzijn van ongewervelde zeedieren met gevoel bij de herziening van EU-wetten inzake het welzijn van diere

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer