Vragen over het project van de EU en de Raad van Europa om het pan-Europees actieplan voor steuren toe te passen


Indiendatum: 24 nov. 2021

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-005273/2021/rev.1
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Michal Wiezik (PPE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Jutta Paulus (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

Vijftig landen en de Europese Unie hebben het Verdrag van Bern ondertekend en hebben zich ertoe verbonden nationale beleidsmaatregelen voor instandhouding te bevorderen. Tijdens de jaarlijkse vergadering van het permanent comité van het Verdrag van Bern in 2018 werd het Pan-Europees actieplan voor steuren goedgekeurd en werd aan het secretariaat een mandaat verleend om de uitvoering ervan te coördineren. Het secretariaat was zelfs nog niet begonnen met de uitoefening van dit mandaat toen, als gevolg van een recent intern besluit van de Raad van Europa, het ontwerpprojectvoorstel voor een gezamenlijk programma van de Raad van Europa en de EU voor de coördinatie van de uitvoering van het actieplan niet de vereiste interne administratieve visa van de Raad van Europa kreeg.

1. Hoe zal de Commissie trachten het besluit van de Raad van Europa terug te draaien?

2. Indien de Raad van Europa zijn eigen verdrag niet steunt, zal de Commissie dan op zoek gaan naar mogelijkheden om de financieringskloof te dichten om het project vooruit te helpen?

3. Welke maatregelen belooft de Commissie te zullen nemen om het voortbestaan van de resterende ernstig bedreigde steurpopulaties te ondersteunen, en volgens welk tijdschema op korte en middellange termijn zal dit gebeuren?

Original text

Fifty countries and the European Union have signed up to the Bern Convention and committed to promoting national conservation policies. At the annual standing committee meeting of the Bern Convention in 2018, the Pan‑European Action Plan for Sturgeons was adopted and a mandate to coordinate its implementation was given to the secretariat. It had not even started to fulfil its mandate when, owing to a recent internal decision of the Council of Europe, the draft project proposal for a joint Council of Europe/EU programme on coordinating the implementation of the action plan did not receive the necessary internal administrative visa from the Council of Europe.

1. What steps is the Commission taking to try to reverse the decision of the Council of Europe?

2. If the Council of Europe fails to support its own convention, will the Commission seek options to fill the funding gap to allow the project to go forward?

3. What actions will the Commission commit to take to support the survival of the remaining critically endangered sturgeon populations, and within which timelines in the short and medium term?

Indiendatum: 24 nov. 2021
Antwoorddatum: 6 jan. 2022

EN

P-005273/2021

Answer given by Mr Sinkevičius

on behalf of the European Commission

(6.1.2022)

The Commission planned to support the Pan‑European Action Plan for Sturgeons through a grant agreement with the Secretariat of the Bern Convention. However, the Council of Europe’s administration has not confirmed its interest in this initiative. It is not for the Commission to try to reverse decisions of other organisations.

Considering that in 2020 the Council of Europe included the fight against environmental degradation and climate change among its priorities for the next four-year period[1] and that this is in line with the European Green Deal[2], the Commission will continue to explore avenues for cooperation to tackle biodiversity loss, including in relation to threatened species such as sturgeons.

In addition, the Commission is also exploring other options to support the implementation of the Action Plan. These include committing funding in 2022 for concrete actions listed in the Plan as well as strengthening the coordination between actors involved in sturgeon conservation.

Moreover, the Commission currently finances an ongoing pilot project assessing technical solutions for making the Iron Gates dams passable for sturgeon species[3]. In the medium to long term, this could help re-establish connectivity in the Danube river basin for the benefit of its endangered sturgeon populations.

[1] Strategic Framework of the Council of Europe, accessible at https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a07810

[2] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

[3] https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286291-2021:TEXT:EN:HTML

Interessant voor jou

Questions on New Implementing Protocol to the EU-Gabon Fisheries Partnership (2021-2026): concerns for marine ecosystems and coastal communities in Gabon

Lees verder

Vragen over de dood van een zwangere Poolse vrouw aan wie abortus werd geweigerd

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer