Vragen over de aange­kon­digde wetgeving inzake dieren­welzijn


Indiendatum: 17 okt. 2023

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-003061/2023
aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement
Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Mick Wallace (The Left), Marc Botenga (The Left), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pierre Larrouturou (S&D), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Pascal Durand (S&D), Robert Biedroń (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Marianne Vind (S&D), Caroline Roose (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Clare Daly (The Left), Manuela Ripa (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Malte Gallée (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Martin Buschmann (NI), Sirpa Pietikäinen (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Nikolaj Villumsen (The Left), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Irena Joveva (Renew), Raphaël Glucksmann (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE)

De Commissie heeft beloofd om, als onderdeel van de “van boer tot bord”-stategie, de Europese wetgeving inzake dierenwelzijn uiterlijk in 2023 te herzien. Ze heeft de burgers ook verzekerd dat de herziening een voorstel zou omvatten voor een verbod op de inhumane en onethische praktijk van het in kooien opsluiten van landbouwhuisdieren, in reactie op het door meer dan 1,6 miljoen burgers ondertekende Europese burgerinitiatief “End the Cage Age”. De positieve reactie van de Commissie op het verzoekschrift had bij de burgers de hoop gewekt dat de EU daadwerkelijk naar hen luistert en iets doet aan hun zorgen.

De Financial Times heeft echter bericht dat drie Europese ambtenaren met kennis van dit dossier hebben gezegd dat de Commissie het idee om op deze gebieden voorstellen te presenteren volledig heeft laten vallen. Deze ontwikkeling baart zorgen en roept vragen op over de democratische geloofwaardigheid van de EU-instellingen.

1. Gaat de Commissie, zoals beloofd vóór eind 2023, een nieuw voorstel voor wetgeving inzake dierenwelzijn en een kader voor een duurzaam voedselsysteem presenteren? Zal dit voorstel, zoals beloofd, een verbod op het in kooien opsluiten van landbouwhuisdieren omvatten?

2. Komt de Commissie, indien dit niet het geval is, terug op haar toezeggingen vanwege druk vanuit de industrie en in het licht van de komende verkiezingen?

3. Onderkent de Commissie dat de EU, door geëigende wetgeving inzake de bescherming van dieren en bevordering van een duurzaam voedselsysteem op de lange baan te schuiven, de ecologische crisis nog verder vergroot?

Ondersteuners[1]

[1] Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Rosa D'Amato (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D)

Indiendatum: 17 okt. 2023
Antwoorddatum: 10 jan. 2024

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

Dierenwelzijn is en blijft een prioriteit voor de Commissie. De “van boer tot bord”-strategie[1] voorziet in een herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn. Als eerste stap heeft de Commissie op 7 december 2023 twee wetgevingsvoorstellen aangenomen[2], om de huidige EU-regels inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer te herzien en om voor het eerst EU-regels vast te stellen inzake het welzijn van honden en katten en hun traceerbaarheid.

De voorbereidende werkzaamheden voor de herziening van de bestaande EU-regels inzake het welzijn van dieren in landbouwbedrijven, bij het doden, en voor de invoering van een vrijwillig Europees keurmerk voor dierenwelzijn, zijn nog aan de gang. In haar antwoord op het Europees burgerinitiatief (EBI) “End the Cage Age”[3] kondigde de Commissie haar voornemen aan om een wetgevingsvoorstel goed te keuren om het gebruik van kooisystemen voor alle in het EBI genoemde dieren geleidelijk af te schaffen en uiteindelijk te verbieden. Uit de voorlopige resultaten van de lopende effectbeoordeling blijkt dat bij de overgang naar kooivrije systemen verschillende landbouwparameters moeten worden aangepast, zoals het verrijken van de leefomgeving van de dieren en het bieden van meer ruimte aan de dieren. Er is verder overleg nodig over de kosten, de passende duur van de overgangsperiode en de maatregelen bij invoer. De voorbereidende werkzaamheden zullen daarom worden voortgezet, onder meer in het kader van de strategische dialoog over de toekomst van de landbouw in de EU.

Duurzaam voedsel is van fundamenteel belang voor de gezondheid, het milieu en de voedselzekerheid. De Commissie richt zich op de begeleidende effectbeoordeling en zet de voorbereidende werkzaamheden voort met betrekking tot het voorstel voor een kader voor duurzame voedselsystemen, dat tot doel heeft de noodzakelijke transitie van het voedselsysteem mogelijk te maken en te versnellen. Er is op dit moment nog geen besluit genomen over het tijdstip van de vaststelling ervan.

[1] https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2023:770:FIN; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2023:769:FIN

[3] https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare/eci-end-cage-age_en

Interessant voor jou

Vragen over de publicatie van het EU-wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen voor het einde van het jaar

Lees verder

Vragen over het omzeilen van EU-sancties: werkt PwC mee?

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer