Vragen over belas­ting­ont­wijking door grote bedrijven


Indiendatum: apr. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007190/2015 aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL) en Hugues Bayet (S&D)

Betreft: Belastingontwijking door grote bedrijven

Uit een onderzoek naar de economische gegevens van bedrijven die deel uitmaken van de mondiale aandelenmarktindex Morgan Stanley Capital International is gebleken [1] dat de grootste beursgenoteerde bedrijven in ontwikkelde economieën jaarlijks voor ten minste 82 miljard dollar aan belasting ontwijken. Ierland, België, Nederland en Luxemburg behoren tot de landen waar bedrijven zich het meest schuldig maken aan belastingontwijking. Onder de bedrijven die zich inlaten met dergelijke praktijken vallen tevens een aantal bedrijven die betrokken waren bij de welbekende "LuxLeaks"-zaak.

Uit resultaten van dit rapport blijkt de dringende behoefte aan de vaststelling van een rigide, doeltreffend kader voor fiscale transparantie en bescherming tegen belastingontwijking door bedrijven op Europees niveau. Deze noodzaak is zelfs van nog groter belang in de huidige context van economische crisis en aan de Europese bevolking opgelegde bezuinigingen.

In maart 2015 heeft de Commissie erkend dat er initiatieven op het gebied van fiscale concurrentie en fiscale rechtvaardigheid en transparantie moeten worden genomen, waarbij zij de goedkeuring van wetgevingsbesluiten door de Raad voorstelde [2]. Kan de Commissie de volgende vragen beantwoorden:

1) Wat is het tijdschema voor de goedkeuring van de wetgevingsvoorstellen?

2) Zijn deze voorstellen toereikend om de gewenste doelstellingen te halen?

3) Waarom is de rol van het Parlement als medewetgever buiten beschouwing gelaten in deze kwestie, die toch rechtstreeks verband houdt met transparantie en verantwoording?

[1] http://www.ft.com/cms/s/0/ca42fd90-ded6-11e4-852b-00144feab7de.html#axzz3Y2o1L9Sf

[2] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_en.htm

Original text:

An examination of the economic data of companies taking part in the global stock market index Morgan Stanley Capital International has shown [1] that the biggest listed companies in developed economies avoid paying at least USD 82 billion of taxes each year. The countries where companies avoid taxation the most include Ireland, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. The companies following such practices include some which were also involved in the well-known ‘LuxLeaks’ case.

The findings of this report highlight the pressing need to adopt a rigid and efficient framework for tax transparency and protection against tax avoidance of companies at European level. This need is even more crucial in the present circumstances of economic crisis and austerity imposed on the peoples of Europe.

In March 2015 the Commission acknowledged the need to undertake initiatives in the field of tax competition and tax justice and transparency, proposing the adoption of legislative acts by the Council [2]. The Commission is asked to answer the following:

1) What is the timeline for the adoption of the proposed acts?

2) Are these proposals sufficient to achieve the desired goals?

3) Why has the role of Parliament as co-legislator been set aside in this issue, which is so directly related to transparency and accountability?

[1] http://www.ft.com/cms/s/0/ca42fd90-ded6-11e4-852b-00144feab7de.html#axzz3Y2o1L9Sf

[2] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_en.htm

NL

E-007190/2015

Antwoord van de heer Moscovici

namens de Commissie

(17.8.2015)

De Commissie is het met u eens dat de EU een gemeenschappelijke aanpak moet vaststellen voor de bestrijding van belastingontwijking door bepaalde ondernemingen. Zoals aangekondigd in maart werkt de Commissie momenteel aan een raming van het effect van belastingontwijkingsstrategieën. Tegelijkertijd moeten vennootschapsbelastingstelsels duidelijker en efficiënter worden gemaakt, om te waarborgen dat zij groei en productieve investeringen in de EU bevorderen. Daarom heeft voorzitter Juncker in juli 2014 verklaard dat dit een van de tien topprioriteiten voor deze Commissie is.

Wat de vragen van de geachte Parlementsleden betreft:

1. Het voorstel voor automatische uitwisseling van informatie over fiscale rulings is op 18 maart goedgekeurd. Naar verwachting wordt tegen het einde van het jaar overeenstemming over dit voorstel bereikt binnen de Raad. De Commissie presenteerde op 17 juni tevens een actieplan voor de invoering van een nieuw kader voor vennootschapsbelasting in de EU[1]. In het actieplan is een reeks acties opgenomen om agressieve fiscale planning tegen te gaan. Ook bevat het een tijdschema dat aangeeft wanneer elke maatregel zou moeten zijn uitgevoerd.

2. De Commissie is van oordeel dat de lidstaten belastingontwijking door ondernemingen op Europees niveau veel beter zullen kunnen bestrijden, wanneer deze initiatieven eenmaal zijn uitgevoerd. Transparantie is cruciaal om te waarborgen dat lidstaten over de informatie beschikken die zij nodig hebben om te kunnen reageren op de agressieve fiscale planning van bepaalde ondernemingen.

3. De Raad dient volgens artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie het Europees Parlement formeel te raadplegen over voorstellen op het gebied van directe belastingen. De Commissie zal deze kwesties echter ook geregeld op informele wijze met het Parlement bespreken.

[1] A Fair and Efficient Corporate Tax System in the EU: 5 Key Areas for Action (COM/2015/302 en Annex).

Interessant voor jou

Vragen over de EU-strategie voor dierenwelzijn 2012-2015

Lees verder

Vragen over de opschorting van de invoer van paardenvlees uit Mexico

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer