Vragen over de opschorting van de invoer van paar­den­vlees uit Mexico


Indiendatum: apr. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Naar aanleiding van diverse auditonderzoeken door het Voedsel? en Veterinair Bureau heeft de Commissie de invoer van in Mexico geproduceerd paardenvlees verboden, omdat „de capaciteit van de Mexicaanse autoriteiten om betrouwbare controles uit te voeren en met name de afwezigheid van bij Richtlijn 96/22/EG van de Raad verboden stoffen te bevestigen, ernstig tekortschiet”.

Met ingang van 1 maart 2015 mogen de lidstaten geen leveringen meer aanvaarden die bestaan uit vlees van paardachtigen dat in Mexico is geproduceerd en voor menselijke consumptie bestemd is. Er bestaat echter ernstige bezorgdheid over de uitvoering en handhaving van het hierboven genoemde besluit.

1. Kan de Commissie de verzekering geven dat er momenteel geen in Mexico geproduceerd paardenvlees meer de Unie binnenkomt om op de EU-markt te worden gebracht?

2. Aangezien er voor paardenvlees dat in verwerkte levensmiddelen wordt gebruikt, geen wettelijke eisen met betrekking tot de oorsprongsetikettering bestaan, is het risico dat de herkomst van zulk paardenvlees onjuist wordt aangegeven, aanzienlijk. Kan de Commissie in dit verband garanderen dat op grond van het besluit ook de invoer van Mexicaans paardenvlees voor levering aan uitsnijderijen en/of verwerkende bedrijven in lidstaten van de EU verboden is, hoewel de betrokken producten wellicht alleen bestemd zijn voor de afzet in landen buiten de EU?

Original text:

Following several audits conducted by the Food and Veterinary Office, the Commission prohibited the import of equine meat produced in Mexico in light of “serious shortcomings in the capacity of the Mexican authorities to carry out reliable checks and in particular to attest the absence of substances prohibited by Council Directive 96/22/EC”.

As of 1st March 2015, Member States can no longer accept consignments of meat of equidae produced in Mexico and intended for human consumption. However, serious concerns remain regarding the implementation and enforcement of the aforementioned decision.

1. Can the Commission ensure that equine meat produced in Mexico is no longer currently being imported into the Union to be placed on the EU market?

2. Considering the absence of mandatory requirements surrounding country of origin labelling for equine meat used in processed foods, risks of adulteration with regard the origin of such horse meat are substantial. In this regard, can the Commission guarantee that the decision also prohibits the import of Mexican-produced equine meat to cutting and/or processing plants based in EU Member States even though such products may solely be intended for placing on the market in non-EU countries?

NL

E-007116/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie

(3.7.2015)

1. Alle leveringen van paardenvlees die in de Unie worden ingevoerd zijn onderworpen aan veterinaire controles aan de grensinspectieposten (GIP’s) van de EU. Officiële inspecteurs die verantwoordelijk zijn voor dergelijke controles moeten controleren of het land van herkomst van de producten paardenvlees voor menselijke consumptie mag uitvoeren naar de EU. Aangezien het Mexico niet is toegestaan paardenvlees voor menselijke consumptie uit te voeren naar de EU, zouden zendingen met paardenvlees voor menselijke consumptie uit dit land geweigerd worden aan de GIP’s voor invoer van de EU.

2. Aangezien in Mexico geproduceerd paardenvlees voor menselijke consumptie niet in de EU kan worden ingevoerd, kan het in EU-lidstaten niet worden gebruikt in uitsnijderijen of verwerkende bedrijven bij de verwerking van producten die bestemd zijn voor de markt van de Unie of voor uitvoer.

Word lid

    Word lid Doneer