Vragen over 5G, virussen en het immu­no­sup­pres­sieve effect van lang­durige bloot­stelling aan elek­tro­mag­ne­tische radio­golven


Indiendatum: apr. 2020

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Michèle Rivasi, Klaus Buchner, Ivan Vilibor Sinčić, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Ivo Hristov

Het is wetenschappelijk bewezen dat bestraling van korte duur met radiogolven het immuunsysteem versterkt, maar dat bestraling van lange duur het omgekeerde effect heeft. Dit is geen tegenstrijdigheid. Het mechanisme van dit effect is heel duidelijk en is in talrijke studies onderzocht (1) ​: radiogolven openen de calciumkanalen in celmembranen en vergroten de concentratie van vrije radicalen.

Door de opening van deze calciumkanalen ontstaat een omgeving waarin virussen zich uitermate goed kunnen ontwikkelen. Sommige virussen openen zelf calciumkanalen om zich te kunnen vermenigvuldigen. Dit is onder meer vastgesteld bij het porciene deltacoronavirus (2) .

De verspreiding van virale infecties wordt waarschijnlijk versneld door straling afkomstig van radiogolven. Net als andere bevorderende factoren zoals luchtvervuiling en tabaksgebruik moet deze factor bij de analyse van de huidige pandemie in aanmerking worden genomen.

1. Heeft de Commissie zich gebogen over het immunosuppressieve effect van langdurige blootstelling aan elektromagnetische radiogolven voordat zij de invoering van 5G-systemen en soortgelijke technieken die het stralingsniveau aanzienlijk verhogen, aanmoedigde?

2. Heeft zij er rekening mee gehouden dat virussen zich mogelijk beter kunnen vermenigvuldigen in een omgeving die is blootgesteld aan elektromagnetische radiogolven?

3. Welke adviesraad verstrekt de Commissie de nodige feiten over de impact van elektromagnetische straling op de gezondheid?

(1)El-Gohary O.A. en Said M.A., “Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: Possible protective role of vitamin D”, Canadian Journal of Physiology and Pharmacology , 95, Canadian Science Publishing, Ottawa, 2017, blz. 151-156.
(2)Ponnusamy R., Moll R., Weimar T., Mesters J.R., Hilgenfeld R., “Variable oligomerization modes in coronavirus non-structural protein 9”, Journal of Molecular Biology , 383, Elsevier, Amsterdam, 2008, blz. 1081-1096.
Original text

Science shows that while short-term irradiation from radio frequency waves enhances the immune system, long-term irradiation represses it. This is not a contradiction. The mechanism of this effect is particularly well understood ​and has been studied in many research papers (1) (2) (3) (4) ​: radio frequency waves open the calcium channels in the cell membranes and enhance the concentration of free radicals.

Opening these calcium channels establishes an environment that is particularly favourable for the replication of viruses. In fact, some viruses open calcium channels to enable their replication. This has been demonstrated even for Porcine deltacoronavirus (PDCoV) (5) .

The spread of viral infections is probably accelerated by irradiation from radio frequency waves. This is a co-factor to be considered when analysing the present pandemic, alongside air pollution and smoking habits.

1. Did the Commission take into consideration the immune-repressing effect of long-term exposure to radio frequency electromagnetic waves before promoting 5G and similar techniques that considerably increase the level of irradiation?

2. Has it considered the possibly enhanced replication of viruses caused by exposure to radio frequency electromagnetic waves?

3. Which advisory board provides it with the necessary facts on the health effects of electromagnetic radiation?

(1)Siehe z.B., El-Gohary O.A. and Said M.A., ‘Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: Possible protective role of vitamin D', Canadian Journal of Physiology and Pharmacology , 95, Canadian Science Publishing, Ottawa, 2017, pp. 151-156.
(2)Szmigielski S., ‘Reaction of the immune system to low-level RF/MW exposures’, Science of the Total Environment , Elsevier, Amsterdam, 2013, pp. 454-455.
(3)Johansson O., ‘Disturbance of the immune system by electromagnetic fields – A potentially underlying cause for cellular damage and tissue repair reduction which could lead to disease and impairment’, Pathophysiology, 16, Elsevier, Amsterdam, 2009, pp. 157–177.
(4)Yakymenko I et al., ‘Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation’, Electromagnetic Biology and Medicine , 35(2), Taylor and Francis Online, London, 2016, pp. 186-202.
(5)Ponnusamy R., Moll R., Weimar T., Mesters J.R., Hilgenfeld R., ‘Variable oligomerization modes in coronavirus non-structural protein 9', Journal of Molecular Biology , 383, Elsevier, Amsterdam, 2008, pp. 1081-1096.

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 10 jul. 2020

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De Commissie heeft haar onafhankelijke Wetenschappelijke Comité inzake gezondheids-, milieu‐ en opkomende risico's[1] opdracht gegeven de mogelijke gezondheidsrisico’s in verband met blootstelling aan elektromagnetische velden te beoordelen. Het Comité heeft vijf adviezen uitgebracht[2] die geen van allen een herziening van de in Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad[3] vastgestelde limieten rechtvaardigen. In die aanbeveling van de Raad wordt een voorzorgsbenadering gevolgd: de grenswaarden voor de blootstelling van de bevolking omvatten een verkleiningsfactor van 50 tegen de drempelwaarden voor negatieve gezondheidseffecten om rekening te houden met biologische variabiliteit, onzekerheden en variatie in externe factoren.

Deze kwestie blijft echter constant in onderzoek. De in de aanbeveling vastgestelde limieten zijn gebaseerd op onafhankelijke richtsnoeren van de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling[4], waarbij rekening is gehouden met alle relevante wetenschappelijke studies. Naar aanleiding van de recente herziening van deze richtsnoeren, die op 24 maart 2020 is gepubliceerd[5] herbeoordeelt de Commissie de situatie nu, in samenwerking met het Wetenschappelijk Comité, en, indien nodig, met het mechanisme voor wetenschappelijk advies[6]. De herbeoordeling zal een diepgaande evaluatie van de momenteel beschikbare wetenschappelijke gegevens omvatten.

Verwacht wordt dat 5G-netwerken kleinere cellen met lagere vermogensniveaus en dus lagere blootstellingsniveaus zullen gebruiken dan de bestaande (grote) cellen in 4G-netwerken. De totale blootstelling door de uitrol van 5G-netwerken moet vergelijkbaar zijn met de bestaande niveaus en ver onder de veilige gezondheidsgrenswaarden voor de blootstelling van de bevolking blijven die op internationaal niveau zijn vastgesteld en op EU-niveau zijn aanbevolen. Ook zal 5G over het algemeen gebruikmaken van lagere zendvermogens in frequentiebanden die reeds sinds lange tijd voor andere toepassingen worden gebruikt.

[1] https://ec.europa.eu/health/sc...

[2] https://ec.europa.eu/health/si...

[3] Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden:: https://op.europa.eu/en/public... nl

[4] https://www.icnirp.org/

[5] https://www.icnirp.org/cms/upl...

[6] https://ec.europa.eu/research/...

Interessant voor jou

Vragen over "Animal Testing: Additional breeding of animals"

Lees verder

Vragen over dierproeven: wettelijk voorgeschreven tests

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer