Vragen aan de Raad over inter­na­ti­onale geor­ga­ni­seerde misdaad in de illegale visserij


Indiendatum: jun. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-009973/2015 aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Het rapport "The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus" [1] toont connecties aan tussen IOO-visserij en internationale georganiseerde misdaad. Het blijkt dat IOO-visserij vaak in verband wordt gebracht met onder meer corruptie, belastingontduiking, drugs- en mensenhandel, ernstige intimidatie en geweld.

IOO-visserij wordt bevorderd door het ontbreken van deugdelijke nationale en internationale regelgeving, gebrekkige monitoring en perverse subsidies. Het rapport stelt tevens dat in Europa de boetes op illegale visserij ineffectief laag zijn.

1) In hoeverre deelt de Raad de conclusie van het rapport dat IOO-visserij veelal een vorm van internationale georganiseerde misdaad is, en als zodanig behandeld dient te worden?

2) Op welke wijze gaat de Raad zich inzetten voor het vergroten van de handhavings- en monitoringscapaciteit en om te komen tot zwaardere straffen voor overtreders, zoals visserijverboden en inbeslagname van schepen, materialen en vangsten?

3) Welke stappen gaat de Raad nemen om misbruik van Europese subsidiegelden door de IOO-visserij niet meer mogelijk te maken?

[1] Phelps Bondaroff, T.N. (2015) The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus. Illegal Fishing as Transnational Organized Crime. Published by The Global Initiative Against Transnational Organized Crime / The Black Fish. April 2015. http://theblackfish.org/Fishing_Crime.pdf

NL

E-009973/2015

(5.10.2015)

1. Het is niet aan de Raad om zich uit te spreken over in het kader van beleidsinitiatieven uitgevoerde studies. De Raad meent evenwel dat illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) een van de ernstigste bedreigingen vormt voor de duurzame exploitatie van levende aquatische hulpbronnen en voor de mariene biodiversiteit.

2. De EU heeft met Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad baanbrekend werk verricht door de invoering van een alomvattend systeem om IOO te bestrijden. Dit systeem omvat onmiddellijke handhavingsmaatregelen, zoals sancties voor ernstige inbreuken en begeleidende sancties. De lidstaten dienen met name een maximumstraf op te leggen van ten minste vijf keer de waarde van de visserijproducten die door het plegen van een ernstige inbreuk zijn verkregen. Bij herhaling van een ernstige inbreuk binnen een periode van 5 jaar moeten de lidstaten een maximumstraf opleggen van ten minste acht keer de waarde van de visserijproducten die aldus zijn verkregen. Ook kunnen begeleidende sancties worden toegepast, zoals de inbeslagneming van het vaartuig dat is betrokken bij IOO-visserij, teneinde de verantwoordelijken het economische voordeel van hun inbreuken te ontzeggen. Deze EU-regels worden via het nationale strafrecht in de betrokken lidstaten toegepast.

3. Vorig jaar stelden het Europees Parlement en de Raad het nieuwe Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij vast, zijnde het belangrijkste financiële instrument van de EU ter ondersteuning van de duurzame exploitatie van mariene levende rijkdommen. Dit Fonds voorziet niet in subsidies aan de visserijsector, aangezien dit overcapaciteit in de hand zou werken.

Interessant voor jou

Vragen over de etikettering van dierlijke ingrediënten

Lees verder

Vragen over internationale georganiseerde misdaad in de illegale visserij

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer