Vragen over onac­cep­tabele omstan­dig­heden voor dieren tijdens trans­porten naar derde landen en het daaruit volgende drama met de Queen Hind


Indiendatum: feb. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Afgelopen jaar vertrokken vanuit de Roemeense haven Midia zo’n tweehonderd schepen met schapen en runderen naar derde landen. Er is sluitend bewijs dat de omstandigheden voor dieren tijdens deze transporten in strijd zijn met Verordening 1/2005. Recent voorbeeld is het gekapseisde schip Queen Hind, dat op papier 14.600 schapen vervoerde.

Media en NGO’s berichten dat geheime scheepsdekken zijn gevonden in het scheepswrak met duizenden schapen. De Queen Hind was overladen met veel méér dan 14.600 dieren.

1) Is de Commissie naar aanleiding van haar controle, die zij toezegde in antwoord op schriftelijke vraag E-002302/2019, ervan overtuigd dat de Roemeense autoriteiten, ondanks herhaald aandringen, onvoldoende toezien op EU-regels voor diertransporten en dat een inbreukprocedure daarom onontkomelijk is?

2) Aangezien de Commissie het Queen Hind-drama niet meeneemt in haar huidige onderzoek, zal de Commissie een nieuw onderzoek hiernaar starten?

In recente Raadsconclusies over dierenwelzijn moedigt de Raad de Commissie aan Verordening 1/2005 te updaten. Het Europees Parlement vraagt in implementatierapport 2018/2110 herziening en betere handhaving van Verordening 1/2005.

3) Komt de Commissie snel met een voorstel voor herziening van Verordening 1/2005 of heeft zij redenen om de oproepen van het Europees Parlement en de Raad te negeren?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 4 jun. 2020

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie


Zoals de Commissie in haar antwoord op vraag E-004302/2019 heeft aangegeven, is de Roemeense dienst voor onderzoek van ongevallen op zee overeenkomstig Richtlijn 2009/18/EG[1] een onderzoek gestart naar het kapseizen van het schip Queen Hind.

Voordat dat ongeval met de Queen Hind plaatsvond, had de Commissie in Roemenië een audit uitgevoerd over het vervoer van levende dieren over zee[2]. Zodra het bijbehorende auditverslag is afgerond, zal de Commissie dat verslag op de website van de Commissie publiceren[3]. De Commissie herinnert eraan dat zij als hoedster van de Verdragen de nodige stappen kan ondernemen indien uit de juridische beoordeling mocht blijken dat het recht van de Unie onjuist wordt toegepast. Zo nodig kunnen ook inbreukprocedures worden ingeleid.

De Commissie is niet van plan een nieuw onderzoek in te stellen naar de kwestie totdat de resultaten van die audit zijn verwerkt. In het licht van de conclusies van die audit zal de Commissie nagaan of verdere actie nodig is.

In 2019 is de Commissie begonnen aan een evaluatie van de EU-strategie voor dierenwelzijn 2012‑2015[4], die naar verwachting eind 2020 voltooid zal zijn. Tegelijkertijd heeft de Commissie in het kader van de Europese Green Deal[5] een strategie “van boer tot bord” gepresenteerd, waarin maatregelen op het gebied van dierenwelzijn zijn opgenomen. In de tussentijd houdt de Commissie nauw toezicht op de situatie rond het vervoer van dieren en het welzijn van dieren in het algemeen.


[1] Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.

[2] Audit 2019-6898 van DG SANTE ter beoordeling van het dierenwelzijn tijdens het transport per veeschip naar niet-EU-landen, uitgevoerd in Roemenië van 29 september tot en met 3 oktober 2019 — verslag nog niet afgerond.

[3] https://ec.europa.eu/food/audi...

[4] COM/2012/6 final

[5] COM/2019/640 final

Interessant voor jou

Vraag over de vertraging in de publicatie van het verslag met statistische gegevens over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden

Lees verder

Mondelinge vraag over dierenwelzijn en de nieuwe Green Deal

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer