Vragen over de massale afslachting van dolfijnen en walvissen op de Faeröer en de rol van de Deense auto­ri­teiten


Indiendatum: 28 sep. 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004413/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Billy Kelleher (Renew), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Sabrina Pignedoli (NI), Clara Aguilera (S&D), Geert Bourgeois (ECR), Petros Kokkalis (The Left), Mario Furore (NI), Isabel Carvalhais (S&D), Chris MacManus (The Left), Chiara Gemma (NI), Laura Ferrara (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Anja Hazekamp (The Left), Tiziana Beghin (NI), Dino Giarrusso (NI), Martin Buschmann (NI), Michal Wiezik (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Daniela Rondinelli (NI), Carmen Avram (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Andrey Kovatchev (PPE), Damien Carême (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Pascal Durand (Renew), César Luena (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Tanja Fajon (S&D), Manuel Bompard (The Left), Maria da Graça Carvalho (PPE), Christophe Grudler (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Emmanouil Fragkos (ECR), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stéphane Séjourné (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE)

Elk jaar vindt op de Faeröer een massale afslachting van dolfijnen en walvissen plaats, de zogenaamde grindadráp. Op 12 september 2021 kwamen bij deze bijzonder wrede vorm van dierenmishandeling meer dan 1 400 witflankdolfijnen aan hun einde. Daarmee was het een van de grootste slachtpartijen van witflankdolfijnen in de geschiedenis van deze traditie op de eilanden.

De Faeröer vallen niet onder de EU-wetgeving of het Verdrag van Bern, maar beschikken wel over een aantal bilaterale overeenkomsten inzake visserij, handel en wetenschappelijke en technologische samenwerking. De jaarlijkse slacht wordt vergemakkelijkt en ondersteund door Deense ambtenaren en is onderworpen aan de relevante EU-wetgeving, waaronder de habitatrichtlijn, die alle vormen van opzettelijke verstoring, vangst of doding van walvisachtigen in de lidstaten verbiedt.

1. Beschouwt de Commissie de ondersteuning van de grindadráp door Denemarken als een inbreuk op de relevante milieuwetgeving ter bescherming van walvisachtigen?

2. Is de Commissie van plan passende maatregelen te nemen om deze massale slachting een halt toe te roepen met behulp van de economische instrumenten waarover zij beschikt?

3. Zal de Commissie met de lidstaten en internationale organisaties, zoals de Internationale Walvisvaartcommissie, samenwerken om witflankdolfijnen en grienden te beschermen?

Original text

Every year the mass slaughter of dolphins and whales known as grindadráp occurs in the Faroe Islands. On 12 September 2021, this resulted in the killing of over 1 400 white-sided dolphins. This represents one of the largest single incidents of mass killing of white-sided dolphins in the recorded history of this tradition on the islands and a particularly excessive act of cruelty to animals.

The Faroes are not subject to EU legislation or the Bern Convention, although they enjoy a number of bilateral agreements on fisheries, trade and scientific and technological cooperation. The annual slaughter is also facilitated and supported by Danish officials, and is subject to the relevant EU legislation including the Habitats Directive, which prohibits Member States from all forms of deliberate disturbance, capture, or killing of cetaceans.

1. Does the Commission consider Denmark’s facilitation of the grindadráp a breach of the relevant environmental legislation protecting cetaceans?

2. Will the Commission take appropriate action to encourage an end to this mass slaughter by using the economic tools available to it?

3. Will the Commission work with Member States and international organisations such as the International Whaling Commission to protect white-sided dolphins and pilot whales?

Indiendatum: 28 sep. 2021
Antwoorddatum: 22 nov. 2021

NL

E-004413/2021

Antwoord van de heer Sinkevičius

namens de Europese Commissie

(22.11.2021)

De EU blijft zich intzetten voor de bescherming van alle walvisachtigen, zoals walvissen en dolfijnen. In de EU is het vangen of doden van walvisachtigen verboden op grond van de habitatrichtlijn. Overeenkomstig de EU-verordening inzake de handel in wilde dieren en planten, waarbij de bepalingen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) in de EU zijn omgezet, is het binnenbrengen van walvisachtigen in de EU voor overwegend commerciële doeleinden verboden.

Zoals de Commissie in haar gecombineerde antwoord op de vragen E-004272/2021, E-004286/2021, E‑004297/2021 en E-004388/2021 heeft verklaard, is het EU-recht niet van toepassing op de Faeröer. Dit betekent dat bovengenoemde handelingen niet van toepassing zijn op de Faeröer of op activiteiten aldaar.

Wat internationale maatregelen betreft, is Denemarken weliswaar zowel toegetreden tot de Cites als tot het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa, maar zijn de Faeröer uitgesloten van het toepassingsgebied van beide verdragen. Bovendien is de jacht op kleine walvisachtigen momenteel niet gereguleerd door de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) en het gebied dat valt onder het Verdrag inzake migrerende soorten, waar in bijlage II grienden en witflankdolfijnen vermeld staan, omvat niet de Faeröer.

Het is niet waarschijnlijk dat het bovengenoemd juridisch kader op korte tot middellange termijn wijzigt, aangezien hiervoor een wijziging van de Verdragen en internationale overeenkomsten nodig zou zijn.

De Commissie heeft bij de Deense autoriteiten reeds haar bezorgdheid geuit over de jaarlijkse jacht op de Faeröer. Zij zal ook met de EU-lidstaten blijven samenwerken ter ondersteuning van de lopende inspanningen van de IWC om de bedreigingen waarmee kleine walvisachtigen worden geconfronteerd, aan te pakken.