Vragen over EU-gegevens over de teruggooi van makreel­haaien in het kader van de Inter­na­ti­onale Commissie voor de instand­houding van Atlan­tische tonijnen (Iccat)


Indiendatum: 16 sep. 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004276/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Michal Wiezik (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Manuel Bompard (The Left), Yannick Jadot (Verts/ALE)

Begin juli werd tijdens een tussentijdse bijeenkomst van de Iccat gediscussieerd over aanvullende maatregelen voor de instandhouding van de makreekhaai. Tijdens deze bijeenkomst sprak de EU zich uit tegen een volledig verbod op het aan boord houden van de soort, hoewel wetenschappers van de Iccat een dergelijk verbod aanraden.

Uit door de EU overgelegde gegevens over de vangst van makreelhaaien bleek dat de Spaanse en Portugese vangsten ver boven duurzame grenzen aan het stijgen zijn en dat hierin geen verplichte data over de teruggooi van levende of dode exemplaren waren opgenomen. Het blijft zeer moeilijk vast te stellen hoeveel Noord-Atlantische makreelhaaien sterven ten gevolge van de visserijactiviteiten van de EU.

Bovendien overschreden de vangsten in 2020 ruimschoots de vangstbeperking van 350 ton die is vastgesteld aan de hand van het oordeel van de EU over de afwezigheid van nadelige effecten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites).

1. Wat is de geschatte totale sterfte van makreelhaaien in de Noord-Atlantische Oceaan in 2020 en hoe groot is het aandeel van de EU hierin? Omvat dit cijfer teruggegooide hoeveelheden en strookt dit met het oordeel van de EU over de afwezigheid van nadelige effecten uit hoofde van Cites?

2. Kan de Commissie alle bijvangstbeperkende maatregelen die de EU bereid is te ondersteunen, nauwkeurig beschrijven?

3. Is de Commissie voornemens een algehele sterftelimiet te ondersteunen (met inbegrip van aanlandingen, teruggegooide dode exemplaren en sterfte na vrijlating)? Welke maatregelen zullen worden genomen om extra vangsten en sterfte boven deze limiet te voorkomen?

Ondersteuner(1)

Original text

In early July, additional conservation measures for the shortfin mako shark were discussed at an intersessional meeting of ICCAT. At this meeting the EU opposed a full ban on retention for the species, despite such a ban being recommended by ICCAT scientists.

The mako catch data submitted by the EU showed Spanish and Portuguese catches to be increasing far beyond sustainable limits and did not include mandatory data of live or dead discards. It continues to be very difficult to determine the total mortality of North Atlantic shortfin mako sharks as a result of EU fishing activities.

Furthermore, catches in 2020 far exceeded the 350-tonne catch limit established by the EU’s non-detriment finding under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

1. What is the estimated total mortality of the shortfin mako shark in the North Atlantic in 2020 and what is the EU’s share? Does this include discards and is it in line with the EU’s non-detriment finding under CITES?

2. Could the Commission detail all bycatch mitigation measures the EU is willing to support?

3. Will the Commission support an overall mortality limit (including landings, dead discards and post-release mortality) and what measures will be introduced to prevent any additional catches and mortality beyond this limit?

Supporter(1)

(1)This question is supported by a Member other than the authors: Eleonora Evi (Verts/ALE)


(1)Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Eleonora Evi (Verts/ALE)