Monde­linge vraag over een EU-verbod op wilde dieren in circussen


Indiendatum: 11 okt. 2021

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000064/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Wilde dieren in circussen worden gedwongen zich te gedragen op een manier die in de natuur nooit wordt waargenomen, en hoewel sommige van deze dieren al vele generaties in gevangenschap worden gefokt, vertonen zij nog steeds het gedrag dat kenmerkend is voor dieren in het wild. Het welzijn van wilde dieren staat in circussen altijd onder druk.

De meeste lidstaten zijn van mening dat het gebruik van wilde dieren in circussen geen educatieve of culturele waarde heeft en in feite een negatief effect kan hebben op de perceptie van en het respect voor wilde dieren bij het publiek. In 23 lidstaten is het gebruik van wilde dieren in circussen inmiddels geheel of gedeeltelijk verboden.

De gezondheidscontroles voor de verplaatsingen van circusdieren tussen de lidstaten moeten worden uitgevoerd aan de hand van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429. Uit onderzoeken blijkt echter dat het moeilijk is controles uit te voeren met betrekking tot de gezondheid, de handel in en het bezit van wilde dieren in circussen. Voorts ondermijnt het gebruik van bedreigde soorten de internationale inspanningen om een einde te maken aan illegale handel en stroperij. Aangezien circussen niet alleen een groot deel van de tijd onderweg zijn, maar ook van naam veranderen, is het moeilijk toezicht te houden op de geboorten en sterfgevallen van in gevangenschap gefokte beschermde dieren, zoals tijgers(1). Deze moeilijkheden werken de illegale handel in bedreigde soorten en delen daarvan in de EU in de hand, waardoor de doeltreffende uitvoering van de EU-regelgeving inzake de handel in wilde dieren, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, in het gedrang komt.

Ten slotte leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met dompteurs, circuspersoneel en toeschouwers(2).

Overeenkomstig de definitie in artikel 4, lid 1, van de dienstenrichtlijn worden reizende circussen aangemerkt als diensten, waarvoor de EU-wetgevers krachtens artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bevoegd zijn om regels vast te stellen.

Is de Commissie van plan een verbod in te stellen op het gebruik van wilde circusdieren in de EU om ervoor te zorgen dat de risico’s van illegale handel in wilde dieren en risico’s voor de volksgezondheid en de veiligheid in alle lidstaten op uniforme wijze worden beperkt, en om de door de meeste staten reeds toegepaste nationale beperkingen te helpen handhaven?

Original text

Wild animals in circuses are forced to behave in ways never seen in nature and although some of these animals have been bred in captivity for many generations, they still exhibit the behaviour typical of animals in the wild. The welfare of wild animals in circuses is always severely compromised.

Most Member States take the view that the use of wild animals in circuses has no educational or cultural value and may in fact have a negative impact on the public’s perceptions of and respect for wild animals. 23 Member States have already adopted a total or partial ban on their use.

Health controls for the movement of circus animals between Member States should be applied through Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035 supplementing Regulation (EU) 2016/429. However, studies show that it is difficult to carry out controls with regard to the health, trade and possession of wild animals in circuses. Furthermore, the use of endangered species undermines international efforts to end illegal trade and poaching. Since circuses are not only on the move for much of the time, but also change their names, it is difficult to monitor the births and deaths of captive-bred protected animals such as tigers(1). These difficulties facilitate the illicit trade of endangered species and their parts in the EU, which jeopardises the effective implementation of EU wildlife trade regulations including Council Regulation (EC) No 338/97.

Finally, the use of wild animals in circuses regularly leads to accidents involving animal tamers, circus employees and the public(2).

In line with the definition provided by Article 4(1) of the Services Directive, travelling circuses are classified as a service, which the EU legislators have the competence to regulate pursuant to Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Does the Commission intend to introduce a ban on the use of wild circus animals in the EU in order to ensure that the exposure to the risks of the illegal wildlife trade and risks to public health and security are uniformly mitigated across the Member States and to assist with the enforcement of national restrictions for the majority of Member States that already apply them?


Interessant voor jou

Vragen over de massale afslachting van dolfijnen en walvissen op de Faeröer en de rol van de Deense autoriteiten

Lees verder

Questions on New Implementing Protocol to the EU-Gabon Fisheries Partnership (2021-2026): concerns for marine ecosystems and coastal communities in Gabon

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer