Verhoging van de quota voor de Noorse illegale walvis­jacht


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

De Noorse regering heeft voor 2018 de quota voor de walvisjacht met 28% verhoogd, waardoor dit jaar 1278 walvissen gedood mogen worden.

1) Welke acties heeft de Commissie ondernomen tegen de illegale Noorse walvisjacht, naar aanleiding van Resolutie B8 0324/2017 van het Europees Parlement en erkent de Commissie, gelet op de quotaverhoging, dat deze acties onvoldoende effect hebben gehad?

Het Europees Parlement heeft nadrukkelijk aan de Commissie gevraagd om gegevens te verstrekken over ladingen walvisvlees die via EU-havens passeren en om alle mogelijkheden te onderzoeken die ervoor zorgen dat walvisvlees niet langer legaal via EU-havens wordt doorgevoerd [1]. Het parlement beveelt in de resolutie bovendien een verbod aan op dergelijke doorvoer.

2) Welke manieren om de doorvoer van walvisvlees te stoppen heeft de Commissie naar aanleiding van de resolutie onderzocht en is de Commissie het met mij eens dat het EU-doorvoerverbod voor walvisvlees, gelet op de quotaverhoging, nog dit jaar in werking moet treden?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0328+0+DOC+PDF+V0//EN

Word lid

    Word lid Doneer