Verhoging van de quota voor de Noorse illegale walvisjacht

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

De Noorse regering heeft voor 2018 de quota voor de walvisjacht met 28% verhoogd, waardoor dit jaar 1278 walvissen gedood mogen worden.

1) Welke acties heeft de Commissie ondernomen tegen de illegale Noorse walvisjacht, naar aanleiding van Resolutie B8 0324/2017 van het Europees Parlement en erkent de Commissie, gelet op de quotaverhoging, dat deze acties onvoldoende effect hebben gehad?

Het Europees Parlement heeft nadrukkelijk aan de Commissie gevraagd om gegevens te verstrekken over ladingen walvisvlees die via EU-havens passeren en om alle mogelijkheden te onderzoeken die ervoor zorgen dat walvisvlees niet langer legaal via EU-havens wordt doorgevoerd [1]. Het parlement beveelt in de resolutie bovendien een verbod aan op dergelijke doorvoer.

2)      Welke manieren om de doorvoer van walvisvlees te stoppen heeft de Commissie naar aanleiding van de resolutie onderzocht en is de Commissie het met mij eens dat het EU-doorvoerverbod voor walvisvlees, gelet op de quotaverhoging, nog dit jaar in werking moet treden?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0328+0+DOC+PDF+V0//EN

Antwoorden

NL

E-001655/2018

Antwoord van de heer Vella

namens de Commissie

(27.6.2018)

Overeenkomstig Verordening nr. 338/1997 van de Raad[1] zijn voor de doorvoer van specimens van de in bijlage A of B van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) opgenomen diersoorten zoals walvissen geldige uitvoer- of wederuitvoerdocumenten vereist. De douaneautoriteiten controleren op de aanwezigheid en geldigheid van die documenten, maar het systematisch vastleggen of registreren van die inhoud is niet verplicht.

De Commissie heeft — naar aanleiding van resolutie B8-0324/2017 van het Europees Parlement — de lidstaten verzocht informatie te verstrekken over de hoeveelheid walvisvlees die de afgelopen vijf jaar via hun havens is doorgevoerd. Eén lidstaat antwoordde door niet-gouvernementele organisaties te zijn gewezen op enkele gevallen van dergelijke doorvoer, maar niet in staat te zijn die informatie te verifiëren. Andere lidstaten geven aan dat dergelijke doorvoer via hun havens niet heeft plaatsgevonden of dat de gegevens waarover hun douaneautoriteiten beschikken niet gedetailleerd genoeg is, aangezien het niet verplicht is om aan te geven om welke doorvoer het gaat.

Er zijn dus geen betrouwbare gegevens over de doorvoer van walvisproducten via de EU-lidstaten. In de huidige situatie is de Commissie niet voornemens een voorstel te doen voor een EU-verbod op de doorvoer van walvisvlees. Het is onduidelijk of een dergelijke maatregel significante gevolgen zou hebben voor de walvisjacht in Noorwegen. De Commissie blijft zich echter inzetten voor de totstandbrenging van een Noors walvisvangstbeleid dat meer in overeenstemming is met de aanpak van de EU en wereldwijd tot een betere instandhouding van walvissen leidt.

[1]     Verordening (EG) nr. 338/1997 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantesoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1).