Questions on the Animal Transport Guides Project


Indiendatum: dec. 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Eleonora Evi (EFDD), Stefan Eck (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Ignazio Corrao (EFDD)

The “Animal Transport Guides” (www.animaltransportguides.eu) is a 3-year project aimed at identifying the best practices for the transport of live animals within Europe and to third countries for the purposes of slaughter, fattening and breeding.

The goal of the project, which is structured in four phases (collection, development, dissemination and verification), with the involvement of multiple stakeholders, including the national authorities of nine Member States, is to deliver a practical tool for improving the welfare of cattle, pigs, horses, sheep and poultry during transport.

From the inception of the project, the ECJ has issued important rulings. In case C-424/13 the Court established that the protection for animals under EU law does not stop at the outer borders of the EU. In case C-469/14 the Court maintained that in the context of road transport resting periods may be longer than what laid down in Regulation (EC) n. 1/2005, if this does not constitute a risk of injury/suffering and it is done in the interest of the animals.

1) Considering the above, can the Commission explain how the future guidelines will assist all Member States in enforcing Regulation (EC) n. 1/2005, taking also into account the aforementioned ECJ rulings?

2) Moreover, given that around 330 million rabbits are annually slaughtered and transported across the EU, why are they not covered by the project?>

NL

E-009522/2016

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(3.2.2017)

In het kader van het lopende driejarige proefproject[1] zullen richtsnoeren voor beste praktijken voor het vervoer van de belangrijkste soorten landbouwhuisdieren worden ontwikkeld en verspreid. Deze richtsnoeren zullen dienen als technisch instrumentarium ter ondersteuning van de exploitanten en de bevoegde autoriteiten bij het uitvoeren van de EU-wetgeving[2]. Rekening houdend met de handelspraktijken zullen zij verscheidene werkbare opties aanreiken over hoe aan bepaalde vereisten kan worden voldaan. Zij zullen in geen geval de positie van de Commissie ten aanzien van de interpretatie van het EU-recht weergeven en zullen dus niet in strijd zijn met de bovengenoemde uitspraken van het Hof noch daarop voortbouwen.

Het proefproject heeft betrekking op zeer uiteenlopende belangrijke vraagstukken, waaronder verscheidene aspecten van de wetgeving, en omvat zes technische hoofdstukken (geschiktheid voor vervoer, vervoermiddelen, hantering enz.) voor negen soorten dieren: kalveren, melkkoeien, slachtvee, schapen, varkens, kippen voor vleesproductie, eendagskuikens, leghennen en kalkoenen. Bovendien voorziet het project in een ambitieuze verspreidingsstrategie waarbij toepasselijke materialen en kanalen in ten minste zeven lidstaten zullen worden ontwikkeld. De nadruk van het project moest liggen op belangrijke commerciële soorten die in alle lidstaten worden vervoerd en de Commissie is zich ervan bewust dat het project enkele beperkingen heeft.

Dit heeft geen invloed op de toepasselijkheid van de EU-wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer op konijnen of andere vraagstukken die niet in dit proefproject worden behandeld.

[1] http://animaltransportguides.eu/

[2] Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).

Interessant voor jou

Vragen over de bouw van 30.000 m2 extra kantoorruimte in Straatsburg

Lees verder

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over de tegemoetkoming aan buitenlandse handelszorgen aangaande nieuwe criteria voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer