Questions on hunting of migratory bird species during spring in Malta


Indiendatum: apr. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp; Merja Kyllönen; Mark Demesmaeker; Kate?ina Kone?ná; Martin Häusling; Jill Evans; Marina Albiol Guzman; Stefan Eck; Peter van Dalen; Fabio Massimo Castaldo

On March 25, Malta opened the spring hunting season on migratory birds, in particular on quails. According to Directive 2009/147/EC on the protection of wild birds, migratory species shall not be hunted during their period of reproduction nor during the return to their rearing grounds. This Directive also prescribes that Member States shall prohibit the use of - among other things - tape recorders, nets and traps.

Recently, while visiting Maltese hunting grounds, several breaches of Directive 2009/147/EC were witnessed by one of the undersigned: electronic bird callers were widely used on hunting grounds, and a marsh harrier (listed in Annex I of the Birds Directive) was shot. Furthermore, NGO’s have reported the widespread use of illegal clap nets -1-

1) Taking into account the widespread use of bird callers, the shooting of protected species during the return to their rearing grounds and the use of illegal clap nets, does the Commission consider spring hunting in Malta as taking place 'under strictly supervised conditions’?

2) Which actions is the Commission currently undertaking to ensure the protection of birds flying over Malta during spring migration and which additional actions will follow the above-mentioned structural breaches of Directive 2009/147/EC?

-1- http://www.timesofmalta.com/articles/view/20170320/local/watch-bird-trapping-frenzy-on-maltesecoastline-activists-say.642999

NL

E-002734/2017

Antwoord van de heer Vella

namens de Commissie

(16.6.2017)

De vogelrichtlijn[1] verbiedt in het algemeen de jacht op vogels tijdens de voorjaarstrek. De lidstaten kunnen hier in uitzonderlijke omstandigheden van afwijken, namelijk indien aan alle voorwaarden van artikel 9 van de richtlijn is voldaan.

De Commissie is op basis van de beschikbare informatie niet van mening dat de huidige regeling over de Maltese lentejacht op kwartels in strijd is met de voorschriften van artikel 9 van de richtlijn. Zij is vastbesloten om met Malta en alle lidstaten samen te werken om de voor de uitvoering van de richtlijnen nodige kennis te verbeteren, ook in verband met de mogelijke toepassing van afwijkingen. Maatregelen die worden genomen met betrekking tot de opleiding van nationale rechters en openbare aanklagers, alsmede de toegang tot de rechter en om ervoor te zorgen dat de naleving van de milieuwetgeving van de EU wordt verzekerd, zijn ook van groot belang[2].

Om de handhavingsinspanningen in de strijd tegen het illegaal doden van vogels te ondersteunen, heeft de Commissie een stappenplan[3] opgesteld en ziet zij in samenwerking met de lidstaten en de betrokken belanghebbenden toe op de uitvoering ervan, met bijzondere aandacht voor het Middellandse Zeegebied. Bovendien steunt zij de internationale inspanningen om het illegaal doden van vogels in Europa aan te pakken[4] en steunt zij netwerken zoals IMPEL[5].

[1] Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand (vogelrichtlijn) (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

[2] Zie het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 — Naar een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt (mededeling van de Commissie COM(2016) 710 final).

[3] Het stappenplan (2011) is opgenomen in het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten, zie http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/WAP_EN_WEB.PDF.

[4] Verdrag van Bern inzake Europese flora en fauna, Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten en Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels.

[5] EU-netwerk voor de tenuitvoerlegging en handhaving van de milieuwetgeving, http://www.impel.eu/.

Word lid

    Word lid Doneer