Question on urgent need to reduce lives­tock’s impact on climate change


Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Stefan Eck, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Marco Affronte, Bart Staes, Paul Brannen, Ivo Vajgl, Jytte Guteland, Claudiu Ciprian Tanasescu, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Keith Taylor

The Convention on Climate Change in Paris is presenting another opportunity to discuss the role of livestock farming and our diets in driving climate change. The FAO estimated that the livestock sector is responsible for 14.5% of greenhouse gas emissions [1]. In addition to that, the livestock sector’s emissions are expected to rise [2].

Despite our high consumption of animal products having a massive impact on climate change, the approaching negotiations of the COP21 do not seem they are going to address this important issue.

1) In recognizing the urgent need for dietary change in order to limit global warming to 2°C, will the Commission consider specific measures to address the problem, instead of following a business-as-usual model, by developing and supporting initiatives to educate the public regarding the consumption of animal based products?

2) Will the Commission develop a plan for a gradual reduction target of 50% in meat and dairy consumption by 2030 instead of encouraging the growth of the livestock sector in the EU and supporting promotional measures to increase consumption?

[1] FAO, 2013. Tackling climate change through livestock.

[2] Bajželj B. Et al, 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation. Nature Climate Change, http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nclimate2353.

NL

E-015602/2015

Antwoord van de heer Arias Cañete

namens de Commissie

(8.3.2016)

De wisselwerking tussen het verminderen van broeikasgasemissies en het waarborgen van voedselzekerheid wordt duidelijk erkend in de Overeenkomst van Parijs. Zo wordt in de preambule van de overeenkomst gesteld dat "duurzame levensstijlen en duurzame consumptie- en productiepatronen [...] een belangrijke rol spelen bij de aanpak van klimaatverandering".

Wat de Europese Unie (EU) betreft, maken landbouwemissies integraal deel uit van haar klimaatbeleid voor 2020. Dankzij technologische verbeteringen en EU-beleidsmaatregelen konden deze van 1990 tot en met 2012 worden teruggebracht met 24 %. Landbouwemissies zullen ook in de toekomst een onderdeel blijven van het EU-klimaatbeleid, met verdere emissiebeperkingen in het verschiet. Daarnaast hebben de EU en haar lidstaten actief ondersteuning geboden aan een aantal initiatieven om bij te dragen tot de vermindering van broeikasgasemissies van levensmiddelen, waaronder het "Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction" en de "Global Alliance on Climate Smart Agriculture". Het EU-actieplan voor de circulaire economie[1] bevestigt opnieuw het engagement van de EU en haar lidstaten om het streefcijfer voor de vermindering van levensmiddelenafval te behalen dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is aangenomen in het kader van de 2030?doelstellingen voor duurzame ontwikkeling[2], en geeft een overzicht van belangrijke initiatieven voor de preventie van levensmiddelenafval.

De Commissie blijft vastbesloten haar beleidsmaatregelen en wetgeving inzake veilige en duurzame levensmiddelen uit te voeren in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden, lidstaten en het Europees Parlement. Zo kan bijvoorbeeld de informatie op levensmiddelenetiketten (lijst met ingrediënten, voedingswaarden) consumenten helpen om levensmiddelen te kiezen die voldoen aan hun voedingsvoorkeuren (zoals informatie over levensmiddelen van dierlijke oorsprong) en hen ondersteunen bij het samenstellen van een gezonde voeding.

[1] Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Maak de cirkel rond - Een EU-actieplan voor de circulaire economie" COM(2015) 614 final.

[2] Op het niveau van de detailhandel en consument het levensmiddelenafval per hoofd van de bevolking halveren en het voedselverlies in de levensmiddelenproductie- en toeleveringsketens verminderen tegen 2030 (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production).

Word lid

    Word lid Doneer