Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over de Japanse walvis­jacht in het Zuid­pool­gebied


Indiendatum: dec. 2015

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Stefan Eck, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie
Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie

In zijn uitspraak van 31 maart 2014 heeft het Internationaal Gerechtshof, met een meerderheid in het college van 12 rechters voor en 4 tegen, de stopzetting bevolen van de jaarlijkse Japanse slachting van walvissen in de Zuidelijke IJszee, nadat het tot de conclusie is gekomen dat de jacht, in tegenstelling tot hetgeen Japan beweert, geen wetenschappelijke doeleinden dient.

Enkele dagen geleden echter heeft het Japanse Visserijagentschap de Internationale Walvisvaartcommissie ervan in kennis gesteld dat het land de walvisvaart in het seizoen 2015-2016 met een herzien plan zal hervatten. Hiermee heeft Japan eenzijdig besloten aan wetenschappelijk advies en de bovengenoemde uitspraak van het Internationaal Gerechtshof voorbij te gaan om 333 dwergvinvissen te kunnen jagen en te doden.

Gelet op dit volstrekt onaanvaardbare besluit, dat ingaat tegen de geest van artikel 13 VWEU en de mening van de overgrote meerderheid van de burgers in de EU-lidstaten, wensen we de Commissie de volgende vragen te stellen:

Zal de Commissie het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 333 dwergvinvissen te vangen en te doden krachtig veroordelen? Welke maatregelen, met inbegrip van gerechtelijke, zal de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat Japan aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof zal voldoen? Zal de Commissie de lidstaten aanmoedigen om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Japan?

Momenteel voeren de EU en Japan in Tokyo besprekingen over een vrijhandelsovereenkomst. Tot dusver zijn er dertien onderhandelingsrondes geweest en de onderhandelingen worden naar verwachting binnenkort afgerond. Is de Commissie voornemens de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst af te breken, gezien het besluit van Japan om de walvisvaart voort te zetten?

Word lid

    Word lid Doneer