Monde­linge vraag over ernstige schen­dingen bij het transport van dieren naar derde landen


Indiendatum: nov. 2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000136/2018 aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Javier Couso Permuy
namens de GUE/NGL-Fractie
John Flack, Bart Staes, Keith Taylor, Tilly Metz, Fabio Massimo Castaldo, Maria Noichl, Pascal Durand, Eleonora Evi, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy

In Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad worden de bepalingen vastgelegd voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen de Europese Unie. In 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de bepalingen van deze verordening ook van toepassing moeten zijn op het transport van levende dieren van de EU naar een derde land, dus met inbegrip van het deel van het transport dat buiten het grondgebied van de EU plaatsvindt[1].

De laatste paar jaar hebben ngo's herhaaldelijk bewijs verzameld van ernstige en structurele schendingen tijdens het vervoer van levende dieren binnen en buiten de EU. Deze onderzoeken hebben consistent grove schendingen van Verordening (EG) nr. 1/2005 aan het licht gebracht. In het meest recente geval werden dieren vervoerd terwijl het buiten meer dan 30 graden was, zaten ze opeengepakt in overvolle vrachtwagens zonder voer of water en bezweken ze bijna van de hitte en uitputting. Tijdens het inladen van een vaartuig met vee in Raša, Kroatië, werd een stier uit het water getrokken, aan een van zijn poten opgehangen en gedwongen om aan boord van het schip te gaan, ondanks dat hij duidelijk niet in een conditie was om vervoerd te worden[2].

1. Kan de Commissie de bewering uit haar brief van 31 mei 2018 staven, namelijk dat "het nalevingspercentage van de vervoersverordening de laatste twee jaar is gestegen en dat dat percentage praktisch 100% is als de dieren de EU-grens overgaan", en kan ze een verklaring geven voor de discrepanties tussen bovenstaande uitspraak en het schokkende bewijs dat is verzameld door ngo's?

2. Is de Commissie het ermee eens dat als de lidstaten niet kunnen garanderen dat het vervoer van levende dieren vanuit de EU naar derde landen voldoet aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005, de export van levende dieren naar derde landen verboden zou moeten worden?

3. Vindt de Commissie ook niet dat havens waar ernstige schendingen zijn geconstateerd bij de export van levende dieren onder geen beding EU-financiering mogen ontvangen om hun activiteiten voort te zetten of uit te breiden?

Original text

Council Regulation (EC) No 1/2005 lays down the provisions for the protection of the welfare of animals during transport within the European Union. In 2015, the European Court of Justice ruled that the provisions of this regulation should also apply to the transport of live animals from the EU to a third country, thus including the part of the journey taking place outside the EU [1].

In the past few years, NGOs have repeatedly collected evidence of severe and recurrent structural violations during the transport of live animals within and outside the EU. These investigations consistently demonstrated significant infringements of Regulation No 1/2005. The most recent evidence showed animals being transported while outside temperatures were upwards of 30 degrees, packed into overcrowded trucks without food and water, and suffering from heat stress and exhaustion. During the loading of a livestock vessel in Raša, Croatia, a bull was pulled out of the water, hung up on his leg and forced to board the ship, despite clearly being unfit for transport [2].

1) Can the Commission provide evidence for its claim made in a letter of 31 May 2018 that ‘the level of compliance with the Transport Regulation has increased in the last two years and the rate of compliance when the animals cross the EU border is very close to 100 %’, and can it explain the discrepancies between this and the horrifying evidence collected by NGOs?

2) Does the Commission agree that if the Member States are not able to guarantee that the transport of live animals from the EU to third countries complies with the provisions of Regulation No 1/2005, the export of live animals to third countries should be banned?

3) Does the Commission agree that ports at which serious infringements have been observed while exporting live animals should under no circumstances receive any EU funding to continue or expand their activities?

[1] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13#

[2] https://www.zdf.de/politik/fro...

Interessant voor jou

Vragen over vetmesten bij de productie van foie gras

Lees verder

Mondelinge vraag over regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer