Monde­linge vraag over een EU-verbod op wilde dieren in circussen


Indiendatum: feb. 2016

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement


Karin Kadenbach, Karoline Graswander-Hainz, Tibor Szanyi, Susanne Melior, Fredrick Federley, Miriam Dalli, Nicola Caputo, Stefan Eck, Stelios Kouloglou, Klaus Buchner, Indrek Tarand, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Katerina Konecná, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Viorica Dancila, Dario Tamburrano, Dominique Bilde, Stanislaw Ozóg, Pavel Poc, Maria Noichl, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevicius, Isabella De Monte, Zbigniew Kuzmiuk, Filiz Hyusmenova, Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn Regner, Rikke Karlsson

Op grond van Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten moeten de nodige controles op het vervoer van circusdieren worden verricht.

In de EU wordt de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) ten uitvoer gelegd door middel van een reeks verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, die op sommige punten verder gaat dan de Cites-bepalingen.

Uit studies is echter gebleken dat de gezondheidschecks en de controle op de handel in en het in bezit hebben van wilde dieren moeilijk uitvoerbaar zijn, aangezien circussen niet alleen voortdurend onderweg zijn, maar ook vaak van naam veranderen en hun circusnummers wijzigen.

Bovendien leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met dompteurs, circuspersoneel en toeschouwers.

De laatste jaren worden er steeds vaker vraagtekens geplaatst bij de ethiek en de veiligheid van het gebruik van wilde dieren in circussen, wat in een aantal lidstaten al tot wetswijzigingen heeft geleid. In 16 lidstaten is het gebruik van wilde dieren in circussen inmiddels geheel of gedeeltelijk verboden.

Is de Commissie voornemens een voorstel in te dienen voor een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, zodat er in de hele EU een geharmoniseerde aanpak komt met betrekking tot de blootstelling aan volksgezondheids- en veiligheidsrisico's en de illegale handel in wilde dieren?

Interessant voor jou

Vragen over het verkopen en koken van levende kreeften

Lees verder

Vragen over de import en het gebruik van paardenbloedhormoon PMSG in Europa

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer