Monde­linge vraag over dieren­welzijn, het gebruik van anti­mi­cro­biële stoffen en de mili­eu­ge­volgen van de indu­striële vlees­kip­pen­hou­derij


Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

In Richtlijn 2007/43/EG van de Raad zijn minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens vastgelegd. Het verslag van de Commissie over de gevolgen van deze richtlijn voor het dierenwelzijn noemt echter geen significante verbeteringen, en toont aan dat de handhaving in de verschillende lidstaten op zijn best inconsistent is. De harde werkelijkheid is dat vleeskippen met tienduizenden in kale schuren worden gehouden, op nat strooisel, zonder enige mogelijkheid voor het vertonen van natuurlijk gedrag zoals roesten, in verrijkingssubstraten pikken, of toegang tot daglicht. Bovendien wordt in de richtlijn geen aandacht besteed aan de negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn die het rechtstreeks gevolg zijn van de selectie voor snelle groei, een probleem dat is benadrukt in verschillende adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), evenals in een verslag van de Commissie. Door deze slechte omstandigheden wordt vaak de massale behandeling met antibiotica noodzakelijk om uitbraken van ziektes te voorkomen of te beheersen, wat zeer zorgwekkend is met betrekking tot de volksgezondheid. Verscheidene stammen van ziekteverwekkers bij pluimvee die ernstige ziektes bij mensen kunnen veroorzaken, vertonen nu resistentie tegen de antibiotica die in de pluimveehouderij worden gebruikt, zoals Campylobacter spp. en Salmonella spp. Multiresistentie van bij pluimvee en in vlees van gevogelte aangetroffen stammen van E. coli is onlangs door de EFSA aangemerkt als uiterst zorgwekkend.

Ook werd in een zeer recent verslag van Greenpeace gesteld dat de industriële pluimveehouderij in grote mate bijdraagt aan de ammoniakverontreiniging van de lucht, bodem en het water, en werd de Commissie verzocht de subsidie aan megaboerderijen stop te zetten en de voorkeur te geven aan meer duurzame systemen en praktijken. De pluimveehouderij werkt eraan om het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen te verminderen, maar als we de sector bezien vanuit het oogpunt van "één gezondheid" en "één welzijn", is het duidelijk dat er dringend een omvattende benadering nodig is om de pluimveehouderij duurzamer en diervriendelijker te maken en tegelijkertijd de economische levensvatbaarheid ervan te behouden.

In dit kader wordt de Commissie verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Is de Commissie van plan om krachtig op te treden om de handhaving van de richtlijn inzake vleeskuikens te verbeteren, vooral wat betreft het systematische en consequente gebruik van diergerichte indicatoren om het welzijn van dieren op landbouwbedrijven te verbeteren?

2. Welke maatregelen wil de Commissie nemen om andere productiesystemen voor kippen te ondersteunen – bijvoorbeeld productiesystemen die gebruikmaken van rassen met een beter welzijn, een lagere bezettingsdichtheid, milieuverrijking, toegang tot natuurlijk licht en/of leefruimten in de openlucht, en betere luchtkwaliteit – overwegende dat deze systemen kunnen bijdragen tot het verminderen van de ammoniakuitstoot en de noodzaak tot het ongedifferentieerde gebruik van antimicrobiële stoffen, en de verbetering van het dierenwelzijn?

3. Wanneer is de Commissie van plan het verslag over de sociaaleconomische implicaties van de verplichte methode voor de productetikettering voor kippenvlees te publiceren, zoals voorzien in artikel 5 van Richtlijn 2007/43/EG?

Original text

Directive 2007/43/EC lays down minimum standards for the protection of chickens kept for meat production. However, the Commission’s report on the impact of this Directive on animal welfare failed to demonstrate any significant improvements, and showed that enforcement is at best inconsistent across Member States. The harsh reality is that broiler chickens are reared by the tens of thousands in barren sheds, on wet litter, and without any possibility of expressing natural behaviours such as perching, pecking enrichment substrates, or enjoying natural light. Moreover, the Directive does not address the negative consequences on animal welfare that directly derive from selection for fast growth, a problem that has been stressed by several European Food Safety Authority (EFSA) opinions as well as by a Commission report. These poor conditions often call for mass treatments with antibiotics to prevent or contain disease outbreaks, which is of serious concern for public health. Several strains of poultry pathogens capable of causing serious illness in humans are now showing resistance to antibiotics used in poultry production, as is the case for Campylobacter spp. and Salmonella spp. Multi-drug resistance in strains of E. coli found in poultry and poultry meat were recently defined as extremely worrying by the EFSA.

At the same time, a very recent report by Greenpeace identifies industrial poultry production as being a major contributor to ammonia pollution of air, soil and water, and calls on the Commission to stop subsidising mega-farms in favour of more sustainable systems and practices. Efforts are under way on the part of the poultry industry to reduce antimicrobial use and environmental impact, but if we look at the sector from a One Health and One Welfare perspective, it is clear that a comprehensive approach is urgently required to make the poultry industry more sustainable and animal-welfare friendly, while also maintaining its economic viability.

In this context, we would welcome answers from the Commission to the following questions:

1. Will the Commission take decisive action to improve enforcement of the Broilers Directive, specifically as regards the systematic and consistent use of harmonised animal-based indicators to improve animal welfare on farm?

2. What actions does the Commission envisage in order to support alternative chicken production systems – for instance those that use higher welfare breeds, lower stocking densities, environmental enrichments, access to natural light and/or outdoor enclosures, and better air quality –given that these systems that can help decrease ammonia emissions and reduce the need for the indiscriminate use of antimicrobials, as well as improving animal welfare?

3. When will the Commission publish the report on the socio-economic effects of mandatory method of production labelling for chicken meat stipulated by Article 5 of Directive 2007/43/EC?

Word lid

    Word lid Doneer