Vragen over het klak­keloos verlengen van goed­keu­ringen voor risi­co­volle pesti­ciden


Indiendatum: aug. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Recent onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch concludeert dat de Europese Commissie van grote aantallen risicovolle pesticiden stelselmatig de goedkeuring heeft verlengd. Deze verleningen zouden zijn afgegeven zonder dat de risico’s van de betreffende stoffen opnieuw zijn geëvalueerd of zijn herbeoordeeld, en dus zonder rekening te houden met de ervaring met het gebruik, alsook met de ontwikkelingen in wetenschap en technologie.

Veel van de stoffen die zonder herbeoordeling zijn verlengd, staan vermeld als “stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen” in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/408.

Het Foodwatch-onderzoek noemt 30 risicovolle stoffen waarvan zonder herbeoordeling de goedkeuring is verlengd. Van vijf daarvan (flumioxazine, thiacloprid, quizalofop-p-tefuryl en chlorotoluron) is vastgesteld dat ze zeer schadelijk zijn.

1) Erkent de Commissie dat gebruik van deze 30 stoffen (en in het bijzonder van de 5 gespecificeerde) zeer risicovol is voor mens, dier en milieu?

2) Waarom heeft de Commissie het voorzorgsbeginsel niet toegepast en zonder herbeoordeling herautorisaties voor deze stoffen afgegeven?

3) Is de Commissie bereid om per direct een moratorium af te kondigen voor de vijf gespecificeerde stoffen en mens, dier en milieu niet langer bloot te stellen aan de risico's van deze stoffen?

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 15 nov. 2018

NL

E-004417/2018

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Europese Commissie

(15.11.2018)

Voor alle werkzame stoffen die in de EU in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, zijn goedkeuringen verleend met een beperkte geldigheidsduur, en die stoffen moeten periodieke toetsing ondergaan, waaronder een uitgebreide risicobeoordeling, om vast te stellen of ze aan de zeer strikte goedkeuringscriteria voldoen die zijn opgenomen in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009[1]. Pas nadat deze risicobeoordeling is afgerond, kan worden besloten of de goedkeuring van die werkzame stof al dan niet wordt verlengd.

Volgens de wetgeving moet het herbeoordelingsproces van een werkzame stof drie jaar duren. Er kan echter aanzienlijke vertraging optreden, voornamelijk veroorzaakt door de lidstaten die de eerste wetenschappelijke beoordeling uitvoeren, die vervolgens wordt onderworpen aan een collegiale toetsing door andere lidstaten en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. De Commissie maakt zich zorgen over deze vertragingen en herinnert de lidstaten voortdurend aan hun verplichting om zich aan de wettelijke termijnen te houden.

Overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is de Commissie verplicht om de geldigheidsduur van de goedkeuring van een werkzame stof te verlengen wanneer het besluitvormingsproces niet voor het verstrijken van de goedkeuring kan worden afgerond. Dit is het geval voor de stoffen waarnaar het geachte Parlementslid verwijst, aangezien zij momenteel opnieuw worden beoordeeld door de lidstaten en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Zodra de desbetreffende beoordelingen zijn afgerond, zal de Commissie een besluit nemen over het verlengen of niet verlengen van de goedkeuring van deze stoffen.

[1] Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad. PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

Interessant voor jou

Vragen over de verstrekking van middelen in het kader van het hervormde GLB om landbouwers te helpen die willen overschakelen van dierlijke productie naar andere activiteiten

Lees verder

Mondelinge vraag over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer