Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over een uitgelekt gecon­so­li­deerd hoofdstuk van TTIP


Indiendatum: apr. 2016

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie

De Commissie is sinds 2013 met de VS in onderhandeling over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP). Een toetsing van dit onderhandelingsproces door het Parlement is niet geregeld. In maart 2016 is een geconsolideerde tekst uitgelekt met het hoofdstuk over regelgevingssamenwerking, een materie die het Parlement rechtstreeks aangaat. Verschillende Europese bladen hebben over dit lek bericht [1]. Het Parlement verlangt een toetsingsrecht in deze aangelegenheid aangezien dit het wetgevingsproces van de Unie raakt.

1) Uit de uitgelekte tekst over een geconsolideerd hoofdstuk over regelgevingssamenwerking blijkt dat de regelgevende autoriteiten van de wederpartij "in een zo vroeg mogelijk stadium gelegenheid verschaffen [...] voor samenwerking en informatie-uitwisseling [...]". Zo kunnen de regelgevende autoriteiten van de VS dus regelgevingsdoelstellingen "afwijzen" "die een aanmerkelijk effect kunnen hebben op handel of investeringen", zelfs voordat de Commissie haar mededeling naar het Parlement en de Raad heeft doen uitgaan. Hoe denkt de Commissie de rol van het Parlement in de wetgevingsprocedure van de EU te waarborgen, en diens democratische toetsing van het regelgevingsgebeuren in de EU, zoals in de Verdragen geregeld?

2) Naar uit de geconsolideerde tekst blijkt bestaat overeenstemming over "effectbeoordeling van regelgeving" om zich ervan te vergewissen dat elke regelgevende handeling ook nodig is. De gronden voor deze noodzakelijkheidstoetsing zijn dat elke handeling "moet beantwoorden aan internationaal overeengekomen normen van regelgeving", "rekening moet houden met de regelgevingsaanpak van de wederpartij" en moet worden beoordeeld "op het effect dat zij kan hebben op handel of investeringen". realiseert de Commissie zich dat dit mechanisme een ongekende invloed geeft aan ongekozen regeringsambtenaren van beide verdragsluitende partijen op regelgevingshandelingen die als belemmeringen voor handel of investeringen kunnen worden aangemerkt, waaronder handelingen ter bescherming van ecologische of sociale normen?

3) Deelt de Commissie de mening dat de in vraag 2 bedoelde noodzakelijkheidstoetsing het recht van wetgevers op alle overheidsniveaus om regelend op te treden in gevaar kan brengen?

[1] "US-Vetorecht für EU-Gesetze?", Der Spiegel, 11 maart . 2016; "TTIP: EU und USA wollen einander über geplante Gesetze informieren", Der Standard, 12 maart 2016; "Under TTIP skal EU og USA koordinere love i al fremtid", Information, 14 maart 2016; "TTIP: Big business and US to have major say in EU trade deals, leak reveals", Independent, 17 maart 2016

Original text

The Commission has been negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) with the United States since 2013. No scrutiny of this negotiation process by Parliament is foreseen. In March 2016 a consolidated text was leaked containing the chapter on regulatory cooperation, which directly concerns Parliament. The leak was covered by several European newspapers(1). Parliament asks to have the right of scrutiny in this matter, as it affects the legislative process of the Union.

1) The leaked text on a consolidated chapter on regulatory cooperation shows that the regulatory authorities of the other Party can ‘provide [...] opportunities for cooperation and information exchange, at the earliest possible stage [...]’. Hence, the regulatory authorities of the US can ‘dismiss’ regulatory objectives ‘which are likely to have a significant impact on trade or investment’, even before the Commission has sent its communication to Parliament and the Council. How will the Commission ensure Parliament’s role within the EU’s law-making procedure, and its democratic scrutiny over EU regulatory processes, as laid down in the treaties?

2) As foreseen in the consolidated text, ‘regulatory impact assessments’ are agreed upon to ensure that any regulatory act is necessary. The baseline for these necessity tests is that any act must ‘relate to internationally agreed regulatory standards’, ‘take account of the regulatory approaches of the other Party’ and assess how the acts ‘have an impact on international trade or investment’. Is the Commission aware that this mechanism gives unpreceded influence to non-elected government officials of both Parties over regulatory acts that can be considered barriers to trade or investment, including acts for protection of environmental and social standards?

3) Does the Commission share the opinion that the necessity tests referred to in question 2 may endanger the right of lawmakers at all levels of government to regulate?

[1] "US-Vetorecht für EU-Gesetze?", Der Spiegel, 11 maart . 2016; "TTIP: EU und USA wollen einander über geplante Gesetze informieren", Der Standard, 12 maart 2016; "Under TTIP skal EU og USA koordinere love i al fremtid", Information, 14 maart 2016; "TTIP: Big business and US to have major say in EU trade deals, leak reveals", Independent, 17 maart 2016

Interessant voor jou

Vragen over vertekende residugehalten van glyfosaat in voedsel

Lees verder

Vragen over de import van Noors bont geproduceerd met behulp van walvisvlees

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer