Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over een EU-verbod op het vervoer van wilde circus­dieren


Indiendatum: mei 2017

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement

Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevi?ius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Ji?í Pospíšil, Emil Radev, Bronis Rop?, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian T?n?sescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wi?niewska, Marco Zullo

Op grond van Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten moeten de nodige gezondheidscontroles op het vervoer van circusdieren worden verricht.

In de EU wordt de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) ten uitvoer gelegd door middel van een reeks verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996, die op sommige punten verder gaan dan de Cites-bepalingen.

Uit studies is echter gebleken dat de gezondheidscontroles en de controle op de handel in en het in bezit hebben van wilde dieren moeilijk uitvoerbaar zijn, aangezien circussen niet alleen een groot deel van de tijd onderweg zijn, maar ook vaak van naam veranderen en hun circusnummers wijzigen.

Bovendien leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met dompteurs, circuspersoneel en toeschouwers.

De afgelopen jaren is de bezorgdheid over de morele aspecten en de veiligheid van het gebruik van wilde dieren in circussen toegenomen, resulterend in wijzigingen in de wetgeving van een aantal lidstaten, waarvan 18 er reeds een geheel of gedeeltelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen hebben ingesteld.

Zal de Commissie gebruikmaken van haar nieuwe bevoegdheden uit hoofde van de diergezondheidswetgeving om een verbod in te stellen op het vervoer van wilde circusdieren binnen de Unie, zodat de blootstelling aan risico’s voor de volksgezondheid en veiligheid en het risico op illegale handel in in het wild levende dier- en plantensoorten in alle lidstaten in dezelfde mate beperkt wordt, en zal zij hulp bieden bij de handhaving van de nationale verboden die al zijn ingesteld in de meeste lidstaten?

Original text

Health controls relating to the movement of circus animals should be applied through Commission Regulation (EC) No 1739/2005 of 21 October 2005 laying down animal health requirements for the movement of circus animals between Member States.

In the EU, the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) is implemented through a set of regulations known as the Wildlife Trade Regulations, including Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996, which go beyond the provisions of CITES in some respects.

However, studies have demonstrated that health checks and controls on trade in and possession of wild animals are difficult to exercise, as circuses not only are on the move for much of the time, but also change their names and the acts they employ.

In addition, the use of wild animals in circuses regularly leads to accidents involving animal tamers, circus employees and members of the public.

The past few years have seen increasing concerns being expressed about the ethics and safety of using wild animals in circuses, which has led to changes in legislation in a number of Member States, 18 of which have already adopted a total or partial ban on their use.

Will the Commission use its new powers under the Animal Health Law to introduce a ban on the movement of wild circus animals within the Union, so as to ensure that exposure to public health and safety risks and the risk of illegal trade in wildlife is uniformly reduced across the Member States, and will it lend assistance to enforcing the national bans that have already been put in place in the majority of Member States?

Interessant voor jou

Vragen over cameratoezicht in slachthuizen in Europa

Lees verder

Mondelinge vraag over het besluit van de Commissie om te weigeren het Europees burgerinitiatief "STOP TTIP" te registreren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer