Monde­linge vraag over het besluit van de Commissie om te weigeren het Europees burger­ini­ti­atief "STOP TTIP" te regi­streren


Indiendatum: mei 2017

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Ji?í Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kate?ina Kone?ná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

Op 10 november 2014 brachten Michael Efler en anderen voor het Gerecht van de Europese Unie een zaak tegen de Commissie aanhangig waarin zij verzochten om ongeldigverklaring van het besluit van de Commissie om te weigeren het Europees burgerinitiatief 'STOP TTIP' (C (2014)6501) te registreren. De heer Efler en anderen hadden eerder - in juli 2014 - een verzoek om registratie van het initiatief ingediend, en hadden meer dan 3,5 miljoen handtekeningen verzameld ter ondersteuning ervan.

Het Europees burgerinitiatief in kwestie vroeg de Raad het aan de Commissie gegeven mandaat om over TTIP te onderhandelen in te trekken en - uiteindelijk - af te zien van CETA. In zijn uitspraak verwerpt het Gerecht het standpunt van de Commissie dat het besluit houdende intrekking van de toestemming om onderhandelingen te starten met het oog op het bereiken van overeenstemming over TTIP niet het onderwerp van een Europees burgerinitiatief kan vormen.

1. Heeft de Commissie, in het licht van de voor het Gerecht aanhangig gemaakte zaak over haar besluit om te weigeren het Europees burgerinitiatief te registreren, maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de rechten van de klagers gewaarborgd zijn in het geval het Gerecht hen in het gelijk zou stellen?

2. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat met het Europees burgerinitiatief in kwestie rekening gaat worden gehouden met betrekking tot TTIP en andere, vergelijkbare handelsovereenkomsten?

3. Welke conclusies trekt de Commissie uit de uitspraak van het Gerecht met betrekking tot de herziening van de verordening betreffende het Europees burgerinitiatief?

Original text

On 10 November 2014, Michael Efler and others brought an action against the Commission to the General Court of the European Union, requesting that the Commission’s refusal to register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘STOP TTIP’ — C (2014)6501 be annulled. Mr Efler and others had initially filed a request to register the initiative in July 2014, and had collected more than 3.5 million signatures in support of it.

The ECI in question recommended that the Council repeal the Commission’s negotiating mandate for TTIP and, ultimately, refrain from concluding CETA. With its ruling, the General Court rejected the Commission’s position that the decision to withdraw its authorisation to open negotiations with a view to concluding TTIP could not be the subject of an ECI.

1. In view of the ongoing judicial action on its decision to refuse the registration of the ECI, did the Commission take any steps to ensure that the complainants’ rights would not be neglected in the event that the General Court ruled in their favour?

2. What action will the Commission take to ensure that the ECI in question is taken into account in relation to TTIP and other similar trade agreements?

3. What conclusions does the Commission draw from the General Court’s ruling with regard to the revision of the ECI Regulation?

Interessant voor jou

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over een EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

Lees verder

Oral question on whale hunting in Norway

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer