Vragen over came­ra­toe­zicht in slacht­huizen in Europa


Indiendatum: mei 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Onlangs zijn ernstige misstanden en frauduleuze praktijken in het grootste slachthuis van België op undercoverbeelden vastgelegd [1]. Varkens werden door medewerkers geslagen, geschopt, aan hun oren gesleept, levend opgetakeld en onverdoofd de keel doorgesneden of stierven een gruwelijke verdrinkingsdood nadat zij bij volle bewustzijn werden ondergedompeld in een heet waterbad. Ook werden oormerken van buitenlandse varkens uit de oren van levende varkens gesneden om de herkomst te verdoezelen.

1) Erkent de Commissie dat niet wordt voldaan aan de gemeenschappelijke minimumnormen voor de bescherming van dieren bij het slachten, dat dit zonder deze undercoverbeelden niet vastgesteld had kunnen worden en dat de huidige inspectie in slachthuizen in Europa ernstig tekort schiet?

Frankrijk heeft besloten om volgend jaar verplicht cameratoezicht in alle slachthuizen in te stellen en ook in Nederland is vorige maand een voorstel aangenomen voor verplicht cameratoezicht in alle slachthuizen.

2) Op welke wijze en binnen welke termijn gaat de Commissie zich in navolging van Frankrijk en Nederland inzetten voor cameratoezicht in alle Europese slachthuizen, zonder dat dit leidt tot verminderd toezicht ter plaatse?

3) Welke mogelijkheden ziet de Commissie om cameratoezicht op andere onderdelen van de vleesindustrie, zoals veetransport en -houderij, in kaart te brengen?

[1] https://www.animalrights.nl/animal-rights-filmt-mishandeling-van-varkens-slachthuis-tielt

NL

E-003291/2017

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(7.7.2017)

De Commissie is ervan op de hoogte dat de bevoegde Belgische instanties een onderzoek hebben ingesteld naar de omstandigheden waaronder dieren worden geslacht, zoals in recent uitgebrachte video-opnames te zien is. Zij wacht de resultaten af alvorens conclusies te trekken over de aard en mogelijke oorzaken van de vermeende mishandeling.

De verantwoordelijkheid om te zorgen voor de correcte uitvoering van het Unierecht ligt in de eerste plaats bij de lidstaten.

Volgens de EU-wetgeving[1] moeten exploitanten van slachthuizen monitoringprocedures invoeren. Het gebruik van cameratoezicht is echter niet uitdrukkelijk verplicht.

De lidstaten kunnen dus de nodige maatregelen treffen, met inbegrip van het gebruik van cameratoezicht als zij dat in hun nationale context nodig achten.

Gezien de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is de Commissie van mening dat het in de eerste plaats aan de lidstaten is om in overeenstemming met het Unierecht passende controlemechanismen in te stellen. Zij acht het daarom in dit stadium niet noodzakelijk een voorstel tot het gebruik van cameratoezicht in te dienen om de naleving in slachthuizen te controleren.

Deze conclusie geldt ook voor andere onderdelen van de voedselketen, zoals in landbouwbedrijven en tijdens het vervoer.

[1] Artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1).

Interessant voor jou

Oral question on Norway reopening whale-hunting season despite the worldwide moratorium on whaling

Lees verder

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over een EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer