Vragen over genetisch gema­ni­pu­leerde superzalm


Indiendatum: nov. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Het Amerikaanse voedselagentschap FDA heeft onlangs de genetisch gemanipuleerde superzalm, AquAdvantage Atlantic salmon, goedgekeurd voor consumptie. De GMO-zalm zal niet als zodanig geëtiketteerd hoeven worden, aldus de FDA. Er is grote maatschappelijke weerstand ontstaan in de VS tegen de FDA-beslissing, vanwege zorgen over de voedselveiligheid en het milieu.

1) Kan de Europese Commissie garanderen dat er geen ongelabelde genetisch gemanipuleerde zalm vanuit de VS op de EU-markt belandt zodra deze daadwerkelijk verkocht wordt in de VS, daarbij aangevende of zij bereid is een moratorium in te stellen op import en verkoop van GMO-dieren en voedsel afkomstig daarvan?

2) In 2012 heeft EFSA richtlijnen opgesteld voor de risico-beoordeling van genetisch gemanipuleerde dieren. Kan de Commissie aangeven hoe zij een Europese toelatingsprocedure voor zich ziet nadat EFSA een risico-beoordeling op een eventuele aanvraag heeft uitgevoerd, daarbij aangevende hoe de Commissie een maatschappelijk debat over GMO-dieren denkt te voeren, en of voedsel van GMO-dieren onder EU-Novel Foods-wetgeving, onder EU-GMO-wetgeving, of onder nieuw op te stellen wetgeving wordt geautoriseerd?

3) Kan de Commissie garanderen dat de EU GMO-zalm van de Europse markt zal blijven weren, ook als handelsverdrag TTIP in werking mocht treden?

NL

E-015086/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(18.2.2016)

1. Tot op heden zijn genetisch gemodificeerde dieren en/of afgeleide producten daarvan niet toegelaten in de Europese Unie. Het is dan ook niet toegestaan genetisch gemodificeerde dieren en/of afgeleide producten daarvan in te voeren in de EU.

In de Verenigde Staten wordt er door middel van het National Oceanic and Atmospheric Administration Seafood Inspection Program (NOAA-SIP) voor gezorgd dat er zich geen niet-toegelaten producten, met inbegrip van genetisch gemodificeerde zalm, onder de goederen bevinden die naar de Europese Unie worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de Europese Commissie het FDA verzocht om de detectiemethode mee te delen en het detectiemateriaal te bezorgen aan het referentielaboratorium van de Europese Unie voor genetisch gemodificeerde organismen. Eenmaal goedgekeurd zullen de lidstaten hierover kunnen beschikken voor controledoeleinden.

2. Indien een aanvraag voor een genetisch gemodificeerd dier wordt ingediend bij de EU, wordt deze beoordeeld overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, in overeenstemming met de toelatingsprocedure van Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu[1], of Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders[2]. De Commissie is niet van plan een openbaar debat op gang te brengen over genetisch gemodificeerde dieren wanneer er geen aanvraag voor de toelating van genetisch gemodificeerde dieren is ingediend.

3. De Commissie verwijst het geachte parlementslid naar de antwoorden op de schriftelijke vragen E-0002504/2013[3], E-005828/2014[4], E-004430/2014[5] en P-001081/2015[6], waarin wordt verduidelijkt dat de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen geen invloed zullen hebben op de EU-wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen.

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex:32001L0018

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32003R1829

[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-002504&language=EN

[4] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-005828&language=EN

[5] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-004430&language=EN

[6] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2015-001081&language=EN

Word lid

    Word lid Doneer