"Intro­duceer dieren­po­litie in alle EU-landen"


Poli­tie­korpsen, ngo's en politici uit heel Europa op initi­atief PvdD bij elkaar over hand­having EU-dieren­wel­zijns­regels

12 september 2022

Alle EU-landen moeten een speciale dierenpolitie krijgen. Daartoe heeft Europarlementariër Anja Hazekamp woensdag opgeroepen in het Europees Parlement, tijdens een door de Partij voor de Dieren georganiseerde bijeenkomst met maatschappelijke organisaties en politie-eenheden uit verschillende EU-landen.

Tien jaar na de start van de dierenpolitie in Nederland, pleit de Partij voor de Dieren nu voor uitbreiding van het aantal dierenpolitie-eenheden in Europa. Dit kan ervoor zorgen dat EU-regels voor dierenbescherming beter gehandhaafd worden. "In landen met specialistische eenheden voor dierenbescherming zien we dat dierenmishandeling en andere overtredingen vaker gemeld worden. In Nederland steeg het aantal behandelde zaken aangaande dierenleed bijvoorbeeld met 20% na de introductie in 2012 van de dierenpolitie en meldnummer 144. Een vast aanspreekpunt waar mensen diergerelateeerde zaken kunnen melden, stimuleert mensen om aan de bel te trekken bij dierenleed. Specialistische politie-eenheden herkennen bovendien ook zelf beter wetsovertredingen en weten welke acties ze moeten ondernemen om deze op te volgen en dieren te helpen," aldus Hazekamp.

Dierenpolitie-eenheden zelf pleiten voor uitbreiding van het opleidingsaanbod voor specialistische eenheden om agenten voor te bereiden op taken als het herkennen van inbreuken op de regels en het op een goede manier in beslag nemen van dieren die een gevaar kunnen vormen.

Opsporing misdrijven
Anouk Duijnker, operationeel specialist Dieren binnen Criminaliteit & Gebiedsgebonden politie (DCG) bij de Nederlandse politie, wijst daarnaast op het feit dat ook andere misdrijven vaak aan het licht komen wanneer meldingen over dieren vanuit een breder perspectief worden gezien.

“Wanneer je op een andere manier omgaat met meldingen over dieren, kom je ook sneller op plaatsen waar je andere misdrijven tegenkomt. Zowel bij gevallen van sociale problematiek als georganiseerde criminaliteit. In de politiepraktijk ontmoeten we veelal een ruwe en harde criminele wereld van dierenhandel, broodfokkers, dieren als slachtoffer van huiselijk geweld, zedenzaken, dierengevechten, mishandelingen, verwaarlozing, verminking en ook als statussymbool. De invalshoek dieren is veelal een blinde vlek binnen opsporing. Dieren vormen een mogelijk aangrijpingspunt binnen opsporing. Incidenten met dieren en de wereld er achter is groter dan welzijn. Naast grove aantastingen van de lichamelijke integriteit van dieren, hangt het samen met financieel gewin, georganiseerde/grensoverschrijdende criminaliteit, ondermijning en witwassen. Recht doen aan de intrinsieke waarde van dieren zoals vastgelegd in de Wet Dieren is een onderdeel en gevolg van de interventies op dergelijke casuïstiek. In Nederland zien we de met dieren samenhangende problematiek zowel als onderdeel van de basispolitietaak als een expertise gebied waar veel inhoudelijke kennis voor nodig is. Om te voorzien in dat laatste zijn er allround politiemensen extra geschoold voor die taken. Het is tijd om deze focus ook op Europees niveau te omarmen” aldus Duijnker.

Julien Lacave, politie-agent bij het Brusselse Animal Law Enforcement Network, pleit ervoor dat elk politiekorps in Europa op zijn minst een referentiepersoon moeten krijgen voor diergerelateerde zaken. Ook de opvolging van in bewaring genomen dieren moet verbeterd worden, zo bepleit Lacave.

Puppyhandel
Volgens Karen Soeters (House of Animals) zou vooral de opvolging van meldingen verbeterd moeten worden. Ze wijst daarbij op nog altijd gebrekkige aanpak van illegale puppyhandel: "Jaarlijks komen er zo’n 150 duizend nieuwe honden bij in Nederland, waarvan zo’n 60 tot 80 duizend uit het buitenland. We zien dat als we melding maken van wetsovertredingen over illegale puppyhandel, bijvoorbeeld over gebrekkige vaccinaties, dat de bevoegde instanties zoals de NVWA vaak niet optreden of zelfs een alternatieve draai aan de regels geven om een melding niet te hoeven opvolgen. Vervolgens gebeurt er niks met de melding en de illegale handel blijft maar doorgaan. Dat is onacceptabel," aldus Soeters. Volgens Birgit Thiesmann (Four Paws) is het nodig dat politiekorpsen uit verschillende EU-landen intensiever samen gaan werken voor betere aanpak van illegale puppyhandel.

Diertransporten
Dierenbeschermingsorgansiaties wijzen naast het belang van meer inzet in de strijd tegen illegale puppyhandel, op de noodzaak tot meer controles op diertransporten. Philip Lymbery, CEO van Compassion in World Farming, wijst op de voortdurende wetsovertredingen bij diertransporten: “Overschrijden van maximumtemperaturen en transporttijden en schendingen van de transportcondities zijn aan de orde van de dag. Ook vele andere regels worden stelselmatig geschonden. Dat zijn geen incidenten en toch komen vervoersbedrijven ermee weg. In veel landen wordt niet eens serieus een poging ondernomen om de regels te handhaven,” zegt Lymbery. Dit wordt bevestigd door Margreet Steendijk, wiens organisatie Eyes on Animals door heel Europa diertransporten controleert om het welzijn van dieren te waarborgen. Dat het dierenwelzijn zeker niet altijd gewaarborgd is, blijkt uit de lange reeks foto’s met uitgeputte, verwaarloosde en gewonde dieren die Steendijk het aanwezige publiek presenteert. “Het is belangrijk dat we dit soort beelden blijven laten zien om verandering te bereiken,” aldus Steendijk.

Zowel Lymbery als Steendijk beamen het belang van specialistische politie-inzet voor dieren. “Het invoeren van een dierenpolitie in alle EU-landen is nodig om dierenwelzijnsregels te handhaven.”

Kennis
Dierenbeschermingsorganisaties wijzen daarnaast op het belang van het vergroten van kennis en vaardigheden van politiemensen over diergerelateerde zaken. “Er zijn veel momenten waarop de politie kennis over dierenwelzijn nodig heeft. Met meer kennis kan dierenleed worden verminderd en voorkomen,” aldus Kasia van de Animal Welfare Foundation, die politie-eenheden traint in Duitsland, Bulgarije en Polen op het gebied van overtredingen bij diertransporten.

Anna Sokolowska Olesik, directeur bij de regionale wegpolitie in Polen, bevestigt het belang van zulke trainingen. Olesik voerde met haar team diverse controles van diertransporten uit.

“Training over autorisaties en vervoerscertificaten is erg belangrijk om diertransporten te controleren, zodat op de juiste zaken gecontroleerd kan worden. De wegpolitie checkt bijvoorbeeld op de vervoerscondities en op de conditie van de dieren die vervoerd worden.

Ook het aantal dieren wordt gecontroleerd en of het vervoersmiddel niet overladen is. Het reisplan wordt vergeleken met de tachograaf. De juiste kennis is daarbij noodzakelijk,” aldus de agente.

“Dierengerelateerde misdrijven zijn vaak gerelateerd aan andere ernstige misdijven, zoals drugscriminaliteit huiselijk geweld en mensensmokkel We hebben strikte en handhaafbare wetgeving nodig. En we hebben in alle EU-landen dierenpolitie-units nodig. Niet alleen voor dierenwelzijn, maar omdat de gehele maatschappij dierenpolitie nodig heeft die opereert vanuit een breed perspectief in het belang van het welzijn van mens en dier,” besluit Hazekamp.


Gerelateerd nieuws

Steun voor betere bescherming olifanten, grote katachtigen en haaien en roggen

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag met ruime meerderheid voorstellen van onder meer de Partij voor d...

Lees verder

Partij voor de Dieren stemt tegen nieuwe EU-regels hernieuwbare energie

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft woensdag tegen de herziening van de EU-wet voor hernieuwbare energie gestemd. “De Part...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee