Amen­de­menten Hazekamp op ontwerp­re­so­lutie over de VN-klimaat­con­fe­rentie 2021 in Glasgow, VK (COP26)


18 oktober 2021

Amendement 1
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie B90521/2021
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Amendement

25 bis. moedigt de delegaties van de Commissie en de lidstaten die zich op een redelijke reisafstand van Glasgow bevinden, aan om met de trein of een ander emissiearm vervoersmiddel naar de COP26 te gaan;


Amendement 2
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie B90521/2021
Paragraaf 25 ter(nieuw)

Amendement

25 ter. wijst erop dat op een meer plantaardig voedingspatroon overschakelen een positief effect op het klimaat heeft; verzoekt het Britse voorzitterschap van de COP26 het klimaatvriendelijke cateringconcept “standaard plantaardig” te onderschrijven, dat een meer plantaardig voedingspatroon bevordert zonder de keuzevrijheid van mensen in te perken, door de deelnemers plantaardige voeding aan te bieden tenzij ze vooraf om vlees of vis hebben gevraagd; benadrukt dat de huidige gewoonte om standaard vlees te serveren, kan worden omgedraaid om de klimaatvoetafdruk van het COP26-event te verkleinen en een klimaatvriendelijk voorbeeld voor de samenleving te stellen;


Amendement 3
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie B90521/2021
Paragraaf 93 bis(nieuw)

Amendement

93 bis. erkent dat er grenzen zijn aan wat met louter vrijwillige maatregelen kan worden bereikt, en dat er nu regelgevingsmaatregelen nodig zijn om vaart te zetten achter de vermindering van de broeikasgasemissies die nodig is om de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken; wijst op het belang van bindende emissiereductiedoelstellingen voor alle relevante sectoren;Amendement 6
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie B90521/2021
Paragraaf 10

Amendement

10. is ingenomen met het feit dat president Biden op zijn eerste ambtsdag actie heeft ondernomen om de Verenigde Staten terug te brengen tot het Akkoord van Parijs en dat hij heeft toegezegd de broeikasgasemissies van de VS tegen 2030 te halveren ten opzichte van het niveau van 2005 en te streven naar een uitstoot van nul tegen 2050; verwacht dat dit alles snel wordt gevolgd door concrete beleidsmaatregelen en de terbeschikkingstelling van financiële middelen, om de toezeggingen van de VS na te komen; benadrukt hoe belangrijk het partnerschap en het leiderschap van de EU en de VS zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs; wijst er nadrukkelijk op dat het aanpakken van de klimaatverandering, de aantasting van het milieu en het verlies van biodiversiteit, het bevorderen van duurzame economische modellen en het beschermen van onze oceanen centraal staan in de nieuwe gezamenlijke trans-Atlantische agenda, en dat de EU en de VS zich er gezamenlijk toe hebben verbonden alles in het werk te stellen om een limiet van 1,5 °C voor de wereldwijde temperatuurstijging binnen bereik te houden; erkent de inspanningen van president Biden om de wereldwijde ambitie inzake klimaatmaatregelen op te voeren, onder meer door het houden van de klimaattop van de wereldleiders in april 2021;


Amendement 7
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie B90521/2021
Paragraaf 40

Amendement

40. benadrukt dat steun verleend moet worden voor duurzame economische modellen en voor de ontwikkeling van nieuwe, groene technologieën, aangezien daarmee een belangrijke stimulans gegeven kan worden aan de beperking van klimaatverandering;

Amendement 8
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard
namens de Fractie The Left

Ontwerpresolutie B90521/2021
Paragraaf 98

98. benadrukt de kansen die een alomvattende veerkracht- en ontwikkelingsstrategie voor herstel na de COVID-pandemie biedt, niet alleen om de economische crisis te boven te komen, maar ook om in de EU verder te gaan met de ontwikkeling van een groene en duurzame economie door uiterlijk in 2050 de digitale en groene transitie en klimaatneutraliteit te verwezenlijken; merkt met bezorgdheid op dat het over het hoofd zien van het voordeel van deze dynamiek nadelig zou zijn voor de industrie in de EU, gezien de omvang van de industriële transformatie die nodig is om de doelstellingen voor 2030 te verwezenlijken in een zeer concurrerende en zich snel ontwikkelende omgeving;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp op gezamenlijke ontwerpresolutie over plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder het gebruik van dieren in onderzoek, wettelijke tests en onderwijs

Lees verder

Amendement Hazekamp om het nieuwe Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 te verwerpen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer