Amen­de­menten Hazekamp op het ontwerp­verslag over "The future of food and farming"


19 maart 2018

The future of food and farming
Motion for a resolution

PE618.154 - 2018/2037(INI)

Committee on Agriculture and Rural Develoment


Amendment 1
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Citation 3 a (new)

Amendment

- gezien Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren,


Amendment 2
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Citation 10 a (new)

Amendment

- gezien de in 2016 verschenen speciale Eurobarometer 442 – "De houding van Europeanen ten aanzien van dierenwelzijn",


Amendment 3
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Recital A

Motion for a resolution

A. overwegende dat de Commissie in haar mededeling over de toekomst van voeding en landbouw erkent dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) het meest geïntegreerde beleid van de EU is en dat de landbouwsector van de EU dankzij het GLB in staat is te beantwoorden aan de wensen van de burger inzake voedselzekerheid en -veiligheid, en de kwaliteit en duurzaamheid van voedsel, maar ook inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge normen op het gebied van dierenwelzijn;

Amendment

A. overwegende dat de Commissie in haar mededeling over de toekomst van voeding en landbouw erkent dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) het meest geïntegreerde beleid en de grootste uitgavenpost van de EU is en dat de landbouwsector van de EU zou moeten beantwoorden aan de wensen van de burger inzake voedselzekerheid en -veiligheid, en de kwaliteit en duurzaamheid van voedsel, maar ook inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge normen op het gebied van dierenwelzijn;


Amendment 4
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Recital J a (new)

Amendment

J bis. overwegende dat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN de intensieve veehouderij verantwoordelijk acht voor bijna een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen, en dat een drastische krimp van de veestapel daarom noodzakelijk is om klimaatverandering op adequate wijze terug te kunnen dringen;


Amendment 5
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Recital Q a (new)

Amendment

Q bis. overwegende dat het Parlement zich heeft uitgesproken tegen EU-subsidies voor stierenvechten en specifiek heeft gevraagd om geen landbouwsubsidies te gebruiken voor het fokken van stieren die gebruikt worden voor stierengevechten;


Amendment 6
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Recital Q b (new)

Amendment

Q ter. overwegende dat de subsidies die zijn ingezet voor de promotie van landbouwproducten binnen en buiten de EU sterk zijn gestegen in de afgelopen jaren, te weten van 142,5 miljoen euro in 2017, naar 188,5 miljoen in 2018 en 200 miljoen in 2020;


Amendment 7
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 7 a (new)

Amendment

7 bis. benadrukt dat de Commissie in het kader van voedselveiligheid, milieuzorg, klimaatactie, dierenwelzijn en gelijkheid tussen lidstaten te allen tijde strikte handhaving van Europese richtlijnen moet blijven naleven; verzoekt de Commissie in het geval van overtreding door de lidstaten over te gaan tot stevige sancties, te beginnen bij het routinematig couperen van biggenstaarten dat sinds 1991 niet meer is toegestaan in de EU;


Amendment 8
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 7 b (new)

Amendment

7 ter. onderstreept dat de lidstaten zonder uitzonderingen de Europese wetgeving zouden moeten implementeren; benadrukt dat Nederland door grootschalige en georganiseerde fraude met varkensmest en de registratie van kalveren niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor de verleende derogatie in de periode 2014-2017; verzoekt de Commissie daarom consequenties te verbinden aan de verstrekte landbouwsubsidies en de in de toekomst te verstrekken landbouwsubsidies, en geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te staan;


Amendment 9
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 7 c (new)

Amendment

7 quater. dringt erop aan dat de Commissie relevante EU-wetgeving implementeert en handhaaft, in het bijzonder Richtlijn 1/2005/EG van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het transport; met inachtneming van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dat bescherming van dierenwelzijn niet ophoudt aan de EU-buitengrenzen en dat transporteurs van dieren die vanuit de Europese Unie vertrekken, zich daarom ook buiten de EU aan de Europese regels voor dierenwelzijn moeten houden; verzoekt de Commissie om jaarlijks haar acties betreffende de bescherming van dieren tijdens het transport aan het Parlement te rapporteren;


Amendment 10
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 8

Motion for a resolution

8. acht het noodzakelijk om de huidige structuur met twee pijlers te behouden, vooral de eerste pijler, die bedoeld is om het inkomen van landbouwers te ondersteunen; acht het tevens noodzakelijk om te voorzien in compensaties voor het leveren van collectieve goederen, op basis van uniforme criteria, maar met de mogelijkheid voor de lidstaten om specifieke benaderingen te hanteren om te beantwoorden aan lokale omstandigheden;

Amendment


8. acht het noodzakelijk om de huidige structuur met twee pijlers te behouden, vooral de eerste pijler, die bedoeld is om het inkomen van landbouwers te ondersteunen; acht het tevens noodzakelijk om te voorzien in compensaties voor het leveren van collectieve goederen, op basis van uniforme criteria, maar met de mogelijkheid voor de lidstaten om specifieke benaderingen te hanteren om te beantwoorden aan lokale omstandigheden; is van mening dat de subsidies die onder de tweede pijler vallen uitsluitend naar ecologische landbouw zouden moeten gaan;


Amendment 11
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 9

Motion for a resolution

9. is van mening dat het GLB in zijn huidige structuur alleen resultaten kan boeken als er voldoende middelen worden vrijgemaakt; dringt er daarom op aan dat de begroting van het GLB in het volgende MFK ten minste op hetzelfde niveau als vandaag wordt gehandhaafd om de ambities van een herzien en efficiënt GLB na 2020 te kunnen waarmaken;

Amendment


9. is van mening dat het GLB in zijn huidige structuur alleen resultaten kan boeken als er voldoende middelen worden vrijgemaakt om de huidige landbouwsubsidies in te zetten om boeren te helpen omschakelen naar duurzame productiesystemen met een eerlijke prijs voor een eerlijk product;


Amendment 12
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 9 a (new)

Amendment

9 bis. is van mening dat landbouwsectoren die van grote invloed zijn op de milieu- en klimaatproblematiek en het welzijn van dieren niet door de EU gepromoot zouden moeten worden; verzoekt de Commissie daarom de subsidies ten behoeve van de promotiecampagnes van vlees en zuivel in het volgende GLB te schrappen;


Amendment 13
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 9 b (new)

Amendment

9 ter. is van mening dat de miljoenensubsidies die ten goede komen aan de promotie van landbouwproducten moeten worden afgebouwd, en slechts zouden moeten worden ingezet voor de promotie van milieu- en diervriendelijke landbouw, te weten biologische en plantaardige producten;


Amendment 14
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 10

Motion for a resolution

10. is van mening dat gerichtere steun voor familiebedrijven noodzakelijk is en kan worden verwezenlijkt door een verplicht hoger steunpercentage voor kleine landbouwbedrijven in te voeren; is bovendien van mening dat steun voor grotere bedrijven degressief moet zijn – rekening houdend met de schaalvoordelen – met de mogelijkheid voor de lidstaten om te besluiten een maximumbedrag in te stellen;

Amendment

10. onderstreept dat het grootste deel van de begroting terecht komt bij de landbouwsector, waar voornamelijk grote bedrijven van profiteren; is van mening dat gerichtere steun voor kleinschalige bedrijven noodzakelijk is en kan worden verwezenlijkt door een verplicht hoger steunpercentage voor kleinschalige landbouwbedrijven in te voeren die dierenwelzijn en het milieu hoog in het vaandel hebben staan; is bovendien van mening dat steun voor grotere bedrijven degressief moet zijn – rekening houdend met de schaalvoordelen – met de mogelijkheid voor de lidstaten om te besluiten een maximumbedrag in te stellen; benadrukt dat alleen middels een verschuiving van schaalvergroting en intensivering naar schaalverkleining en extensivering resultaten geboekt kunnen worden voor het milieu en sociale cohesie in rurale gebieden;


Amendment 15
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 17

Motion for a resolution

17. verzoekt de Commissie een nieuw en omvattend rechtskader in te voeren waarin de verschillende bestaande soorten milieuacties kunnen worden opgenomen, zoals het systeem van randvoorwaarden, vergroeningsmaatregelen en de normen inzake goede landbouw- en milieuconditie (GLMC), alsook agromilieumaatregelen voor plattelandsontwikkeling, zodat landbouwers daadwerkelijk en met minder bureaucratie resultaten kunnen boeken op het vlak van zorg voor milieu en biodiversiteit en klimaatactie, en hierbij te waarborgen dat de lidstaten passende controle kunnen uitoefenen en dat er rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden;

Amendment

17. verzoekt de Commissie een nieuw en omvattend rechtskader in te voeren gebaseerd op EU-resultaatgerichte doelstellingen waarin de verschillende bestaande soorten milieuacties kunnen worden opgenomen, zoals het systeem van randvoorwaarden, vergroeningsmaatregelen en de normen inzake goede landbouw- en milieuconditie (GLMC), alsook agromilieumaatregelen voor plattelandsontwikkeling, zodat landbouwers daadwerkelijk en met minder bureaucratie resultaten kunnen boeken op het vlak van zorg voor milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaatactie, en hierbij te waarborgen dat de lidstaten passende controle kunnen uitoefenen en dat er rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden;


Amendment 16
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 18

Motion for a resolution

18. is van mening dat dit nieuwe rechtskader moet worden onderbouwd door eventueel een minimumbedrag van de totale beschikbare begroting toe te wijzen aan agromilieumaatregelen, waaronder biologische landbouw, steun voor biodiversiteit en genetische diversiteit bij dieren en planten;

Amendment


18. is van mening dat dit nieuwe rechtskader moet worden onderbouwd door eventueel een minimumbedrag van de totale beschikbare begroting toe te wijzen aan agromilieumaatregelen, waaronder biologische landbouw, steun voor biodiversiteit en genetische diversiteit bij dieren en planten, en tevens het verbeteren van dierenwelzijn;


Amendment 17
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 19 a (new)

Amendment

19 bis. onderstreept dat in artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) waarin de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn vastgesteld, wordt aangegeven dat de productiviteit van de landbouw te allen tijde toegenomen dient te worden; verzoekt de Commissie deze doelstelling los te koppelen van het volgende GLB omdat productieverhoging als doel op zich haaks staat op een duurzame toekomst van voeding en landbouw in de EU;


Amendment 18
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 19 b (new)

Amendment

19 ter. acht het noodzakelijk dat de Commissie de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer met betrekking tot de vergroeningsbetalingen die in het kader van de hervorming van 2013 zijn ingevoerd overneemt en tijdig zal evalueren in het volgende GLB; is van mening dat alleen daadwerkelijk effectieve vergroeningsmaatregelen gesubsidieerd mogen worden;


Amendment 19
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 19 c (new)

Amendment

19 quater. is van mening dat subsidies enkel uitgekeerd zouden moeten worden op basis van maatschappelijke diensten en prestaties die bijdragen aan een duurzaam, sociaal en diervriendelijk EU, waarbij alleen goede landbouwpraktijken en duurzaam waterbeheer worden beloond;


Amendment 20
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 20

Motion for a resolution

20. verzoekt de Commissie het huidige kader van gemeenschappelijke marktordening (GMO) te behouden, met inbegrip van de plannen voor individuele sectoren (wijn en groenten & fruit) en de regelingen voor fruit, groenten en melk op school, met als uiteindelijke doel om de duurzaamheid en het concurrentievermogen van elke sector te verbeteren en te zorgen voor toegang voor alle landbouwers;

Amendment


20. verzoekt de Commissie het huidige kader van gemeenschappelijke marktordening (GMO) te behouden, met inbegrip van de plannen voor individuele sectoren (wijn en groenten & fruit) en de regelingen voor fruit en groenten op school, met als uiteindelijke doel om de duurzaamheid en het concurrentievermogen van elke sector te verbeteren en te zorgen voor toegang voor alle landbouwers;


Amendment 21
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 25 a (new)

Amendment

25 bis. benadrukt dat er in de EU minimumnormen bestaan voor de bescherming van varkens, kalveren, legkippen en vleeskippen, maar dat dit bij een aantal landbouwdieren niet het geval is; verzoekt de Commissie daarom in het kader van het volgende GLB specifieke EU-wetgeving te ontwikkelen inzake minimumnormen ter bescherming van alle voor landbouwdoeleinden gehouden dieren;


Amendment 22
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 26

Motion for a resolution

26. dringt aan op initiatieven ter bevordering van de productie-, veiligheids- en milieunormen en de regelingen voor kwaliteitsproductie van de EU, door op de interne markt en de markten van derde landen maatregelen te nemen op het vlak van etikettering en marketing;

Amendment


26. dringt aan op initiatieven ter bevordering van de productie-, veiligheids-, dierenwelzijns- en milieunormen en de regelingen voor kwaliteitsproductie van de EU, door op de interne markt en de markten van derde landen maatregelen te nemen op het vlak van etikettering en marketing; is van mening dat op dierlijke producten verplichte labelling van huisvestingssystemen ingevoerd moet worden;


Amendment 23
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 26 a (new)

Amendment

26 bis. is van mening dat de EU door de invoer van veevoer voor de intensieve veehouderij verantwoordelijk is voor ontbossing, ontwatering, biodiversiteitsverlies en landroof elders ter wereld en pleit daarom enerzijds voor de productie van duurzaam veevoer via regionale teelt en anderzijds voor meer steun voor het verbouwen van eiwitrijke gewassen op grondgebied van de EU; spoort de Commissie bovendien aan om in deze haar verantwoordelijkheid te nemen door een importverbod in te stellen voor soja, vismeel en palmproducten die gebruikt worden als veevoer in de intensieve veehouderij;


Amendment 24
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 26 b (new)

Amendment

26 ter. verzoekt de Commissie de wens van het Parlement te respecteren inzake EU-subsidies voor stierenvechten en in het volgende GLB geen subsidies te verstrekken die ten goede komen aan het fokken van stieren die gebruikt worden voor stierengevechten;


Amendment 25
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 29 a (new)

Amendment

29 bis. is van mening dat er een einde moet komen aan de vee-industrie;


Amendment 26
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 29 b (new)

Amendment

29 ter. is voorts van mening dat er een einde moet komen aan de Europese landbouwsubsidies;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: gezien de Richtlijn inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren

Lees verder

Amendement Hazekamp om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zodanig aan te passen dat er geen EU-subsidies gebruikt worden voor stierenvechten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer