Amen­dement Hazekamp om het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid zodanig aan te passen dat er geen EU-subsidies gebruikt worden voor stie­ren­vechten


28 mei 2018

Amendement 42

Anja Hazekamp

Report
The future of food and farming
2018/2037(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9 a (new)

Amendment

9a. Calls on the Commission to make the necessary adjustments in the next CAP in order to implement Parliament’s call not to use any agricultural subsidies for the breeding of bulls for bullfighting;


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp op het ontwerpverslag over "The future of food and farming"

Lees verder

Amendement Hazekamp om de procedurele verlenging van de goedkeuringsperiode niet te gebruiken voor werkzame stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig zijn voor de voortplanting of hormoonontregelend en schadelijk zijn voor mens en dier

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer