Amendement Hazekamp/Sanchez Caldentey: zoogdieren sterven een verstikkingsgood in staande wantnetten die voor de kust aan de Noordzee worden ingezet

Amendement  100

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag
A8-0263/2017

Ulrike Rodust

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Voorstel voor een verordening
Recital 29 (a)

Text proposed by the Commission

Amendment

29 bis) Overwegende dat staande wantnetten op verschillende plaatsen voor de kust aan de Noordzee worden ingezet; overwegende dat bedreigde vissoorten, bruinvissen, zeehonden en zeevogels in deze netten verstrikt raken en in deze netten een verstikkingsdood sterven.

Status:
Voor:
Tegen: