Amen­dement Hazekamp/Sanchéz Caldentey: verwij­dering van derogatie die bevissing boven het niveau van Maximaal Duurzame Opbrengst mogelijk maakt


14 september 2017

Amendement 99

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag
A8-0263/2017

Ulrike Rodust

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Onverminderd de leden 2 en 3 kunnen de vangstmogelijkheden voor een bestand worden vastgesteld in overeenstemming met de bandbreedtes voor de visserijsterfte als opgenomen in kolom B van bijlage I, mits het betrokken bestand zich bevindt boven het in kolom A van bijlage II opgenomen referentiepunt voor minimale paaibiomassa:

(a) indien dat op grond van wetenschappelijk advies of bewijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 3 in het geval van gemengde visserijen;

(b) indien dat op grond van wetenschappelijk advies of bewijs noodzakelijk is om ernstige schade aan een bestand als gevolg van wisselwerkingen binnen of tussen soorten te beperken, of

(c) om schommelingen in de vangstmogelijkheden tussen opeenvolgende jaren tot ten hoogste 20 % te beperken.

Amendement

Verwijderen


Status

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer