Amen­dement Hazekamp/Sanchez Caldentey: staande want­netten worden niet langer ingezet om bijvangst te beperken van soorten die niet doel­ge­richt bevist worden


14 september 2017

Amendement 101

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag
A8-0263/2017

Ulrike Rodust

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om bijvangst te beperken van soorten die niet doelgericht bevist worden, zoals bruinvissen, zeehonden en zeevogels, worden staande wantnetten niet langer ingezet in de wateren waarop dit meerjarenplan van toepassing is.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: konijnenvlees op de EU-markt moet voldoen aan hoge voedsel- kwaliteits- en dierenwelzijnscriteria

Lees verder

Amendement Hazekamp/Sanchez Caldentey: zoogdieren sterven een verstikkingsgood in staande wantnetten die voor de kust aan de Noordzee worden ingezet

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer