Amen­dement Hazekamp/Sanchez Caldentey: staande want­netten worden niet langer ingezet om bijvangst te beperken van soorten die niet doel­ge­richt bevist worden


14 september 2017

Amendement 101

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag
A8-0263/2017

Ulrike Rodust

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om bijvangst te beperken van soorten die niet doelgericht bevist worden, zoals bruinvissen, zeehonden en zeevogels, worden staande wantnetten niet langer ingezet in de wateren waarop dit meerjarenplan van toepassing is.


Status

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer