Amen­dement Hazekamp/Sanchéz Caldentey: exploi­ta­tie­niveau voor de maximale duurzame opbrengst moet uiterlijk in 2020 worden verwe­zen­lijkt


14 september 2017

Amendement 98

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag
A8-0263/2017

Ulrike Rodust

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

(12) Het streefdoel voor de visserijsterfte (F) dat in overeenstemming is met de doelstelling om MSY te bereiken en te behouden, dient te worden vastgesteld in de vorm van een bandbreedte van waarden die in overeenstemming zijn met het bereiken van de maximale duurzame opbrengst (FMSY). Deze op wetenschappelijk advies gebaseerde bandbreedtes zijn noodzakelijk om de flexibiliteit te bieden die nodig is om rekening te houden met ontwikkelingen in het wetenschappelijk advies, om bij te dragen aan de uitvoering van de aanlandingsverplichting en om rekening te houden met de kenmerken van gemengde visserij. De FMSY-bandbreedtes zijn berekend door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en zijn zo bepaald dat bij toepassing ervan de langetermijnopbrengst ten hoogste 5 % lager is dan MSY6. De bovengrens van de bandbreedte is geplafonneerd, zodat de waarschijnlijkheid dat het bestand onder Blim of Abundancelimit terechtkomt, niet meer dan 5 % bedraagt. Deze bovengrens komt ook overeen met de adviesregel van de ICES7, die inhoudt dat, wanneer de toestand op het gebied van paaibiomassa of abundantie slecht is, F moet worden verminderd tot een waarde die niet hoger is dan een bovengrens gelijk aan de FMSY-puntwaarde vermenigvuldigd met de paaibiomassa of de abundantie in het TAC-jaar, gedeeld door MSY Btrigger of Abundancelimit. De ICES hanteert deze overwegingen en deze adviesregel wanneer hij wetenschappelijk advies verstrekt over visserijsterfte en vangstopties.

Amendement

(12) Teneinde de vispopulaties zo spoedig mogelijk ten minste terug te brengen op het niveau waarbij een maximale duurzame opbrengst kan worden behaald, moet het exploitatieniveau voor de maximale duurzame opbrengst voor alle bestanden door middel van geleidelijke toename uiterlijk in 2020 worden verwezenlijkt en daarna gehandhaafd, in overeenstemming met de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 van de Verenigde Naties en Verordening (EU) nr. 1380/2013.

___________________

6 Verzoek van de EU aan de ICES om FMSY-bandbreedtes te verstrekken voor bepaalde Noordzee- en Oostzeebestanden

7 General context of ICES advice, juli 2015


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp/Sanchéz Caldentey: verwijdering van derogatie die bevissing boven het niveau van Maximaal Duurzame Opbrengst mogelijk maakt

Lees verder

Amendement Hazekamp: overwegende dat consumenten steeds meer aandacht hebben voor omstandigheden waarin dieren worden gehouden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer