Amen­dement Hazekamp over de aanbe­veling om het vlees­ver­bruik te vermin­deren als middel om de uitstoot van broei­kas­gassen te beperken en het milieu voor de toekom­stige gene­raties te beschermen


22 oktober 2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij

Amendement 1

Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie
Keith Taylor, Thomas Waitz, Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
Marco Zullo, Rosa D’Amato, Laura Agea, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)


Amendement


M bis. overwegende dat de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)1 en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)2 aanbevelen om het vleesverbruik te verminderen als middel om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en het milieu voor de toekomstige generaties te beschermen;

___________

1 Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, "Livestock's long shadow: environmental impact and options", 2006 - http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e.pdf.

2 Milieuprogramma van de Verenigde Naties, "Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production", 2010.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp op het voorstel "Schone lucht voor iedereen"

Lees verder

Amendement Hazekamp om een tijdschema op te nemen voor de geleidelijke stopzetting van het houden van kippenrassen die geassocieerd worden met problemen op het gebied van gezondheid en welzijn;

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer