Amen­dement Hazekamp om een tijd­schema op te nemen voor de gelei­de­lijke stop­zetting van het houden van kippen­rassen die geas­so­cieerd worden met problemen op het gebied van gezondheid en welzijn;


22 oktober 2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij

Amendement 2

Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina
namens de GUE/NGL-Fractie
Keith Taylor, Thomas Waitz, Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
Marco Zullo, Rosa D’Amato, Laura Agea, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Gezamenlijke ontwerpresolutie


14. verzoekt de Commissie een stappenplan op te stellen ter
ondersteuning van een concurrentiële en duurzame vleesproductie van
pluimvee en van houderijmethoden die meer welzijn van vleeskuikens
waarborgen;


Amendement


14. verzoekt de Commissie een stappenplan op te stellen ter
ondersteuning van een concurrentiële en duurzame vleesproductie van
pluimvee en van houderijmethoden die meer welzijn van vleeskuikens
waarborgen; verzoekt de Commissie in dit stappenplan een
tijdschema op te nemen voor de geleidelijke stopzetting van het houden
van kippenrassen die geassocieerd worden met problemen op het gebied van
gezondheid en welzijn;
Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp over de aanbeveling om het vleesverbruik te verminderen als middel om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en het milieu voor de toekomstige generaties te beschermen

Lees verder

Amendement Hazekamp om Richtlijn 2007/43/EG van de Raad te herzien om het houden van extreem snelgroeiende kippen te verbieden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer