Amen­dement Hazekamp om werkzame stoffen die kanker­ver­wekkend, mutageen en giftig zijn voor de voort­planting of hormoon­ont­re­­gelend en scha­­delijk zijn voor mens en dier onmid­dellijk te verbieden


5 september 2018

Amendement 4

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias
namens de GUE/NGL fractie

Verslag
Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
2017/2128(INI)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Amendement

36 ter. Het gebruik van werkzame stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting zijn en dus zijn opgenomen in categorie 1A of 1B of werkzame stoffen die hormoonontregelende eigenschappen hebben en schadelijk zijn voor mens of dier die al een of meer procedurele verlengingen van de goedkeuringsperiode overeenkomstig artikel 17 van de verordening hebben genoten, moet onmiddellijk verboden worden;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Word lid

    Word lid Doneer