Amen­dement Hazekamp om werkzame stoffen die kanker­ver­wekkend, mutageen en giftig zijn voor de voort­planting of hormoon­ont­re­­gelend en scha­­delijk zijn voor mens en dier onmid­dellijk te verbieden


5 september 2018

Amendement 4

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias
namens de GUE/NGL fractie

Verslag
Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
2017/2128(INI)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Amendement

36 ter. Het gebruik van werkzame stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting zijn en dus zijn opgenomen in categorie 1A of 1B of werkzame stoffen die hormoonontregelende eigenschappen hebben en schadelijk zijn voor mens of dier die al een of meer procedurele verlengingen van de goedkeuringsperiode overeenkomstig artikel 17 van de verordening hebben genoten, moet onmiddellijk verboden worden;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp om de procedurele verlenging van de goedkeuringsperiode niet te gebruiken voor werkzame stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig zijn voor de voortplanting of hormoonontregelend en schadelijk zijn voor mens en dier

Lees verder

Amendement Hazekamp om er bij de Commissie en de lidstaten op aan te dringen om dierproeven te verbieden in alle onderzoeks- en beoordelingsprocedures in verband met gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer