Amen­dement Hazekamp om er bij de Commissie en de lidstaten op aan te dringen om dier­proeven te verbieden in alle onder­zoeks- en beoor­de­lings­pro­ce­dures in verband met gewas­be­scher­mings­mid­delen


5 september 2018

Amendement 5

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias
namens de GUE/NGL fractie

Verslag

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
2017/2128(INI)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Amendement

39 bis. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dierproeven te verbieden in alle onderzoeks‑ en beoordelingsprocedures in verband met gewasbeschermingsmiddelen;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp om werkzame stoffen die kanker­ver­wekkend, mutageen en giftig zijn voor de voort­planting of hormoon­ont­re­gelend en scha­delijk zijn voor mens en dier onmiddellijk te verbieden

Lees verder

Amendement Hazekamp over het feit dat de tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermignsmiddelen niet in overeenstemming is met de Richtlijn inzake dierproeven

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer