Amen­dement Hazekamp om er bij de Commissie en de lidstaten op aan te dringen om dier­proeven te verbieden in alle onder­zoeks- en beoor­de­lings­pro­ce­dures in verband met gewas­be­scher­mings­mid­delen


5 september 2018

Amendement 5

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra RodrĂ­guez, Marisa Matias
namens de GUE/NGL fractie

Verslag

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
2017/2128(INI)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Amendement

39 bis. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dierproeven te verbieden in alle onderzoeks‑ en beoordelingsprocedures in verband met gewasbeschermingsmiddelen;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Word lid

    Word lid Doneer