Amen­dement Hazekamp om de proce­durele verlenging van de goed­keu­rings­pe­riode niet te gebruiken voor werkzame stoffen die kanker­ver­wekkend, mutageen en giftig zijn voor de voort­planting of hormoon­ont­re­gelend en scha­delijk zijn voor mens en dier


5 september 2018

Amendement 3

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias
namens de GUE/NGL fractie

Verslag
Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
2017/2128(INI)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Amendement

36 bis. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de procedurele verlenging van de goedkeuringsperiode voor de duur van de procedure, overeenkomstig artikel 17 van de verordening, niet zal worden gebruikt voor werkzame stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting zijn en dus zijn opgenomen in categorie 1A of 1B, of werkzame stoffen die hormoonontregelende eigenschappen hebben en schadelijk zijn voor mens of dier, zoals momenteel het geval is voor stoffen als flumioxazine, thiacloprid, chlorotoluron en dimoxystrobin1;

______________

1 Bron: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf



Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Word lid

    Word lid Doneer