Amen­dement Hazekamp over het feit dat de tenuit­voer­legging van de veror­dening gewas­be­scher­migns­mid­delen niet in over­een­stemming is met de Richtlijn inzake dier­proeven


5 september 2018

Amendement 2

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias
namens de GUE/NGL fractie

Verslag

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
2017/2128(INI)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Amendement

7 bis. maakt zich zorgen over het feit dat de tenuitvoerlegging van de verordening, wat het gebruik van dieren bij tests voor gevarenidentificatie en risicobeoordeling betreft, niet in overeenstemming is met de vereiste van de 3 V's (vervanging, vermindering en verfijning) van Richtlijn 2010/63/EU inzake dierproeven en dat de biotest van twee jaar voor kankerverwekkendheid controversiële resultaten kan opleveren1.

______________

1 Bron: informatie en vaststellingen in het kader van de Europese uitvoeringsbeoordeling, EPRS-studie april 2018, blz. 36 & II-33.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp om er bij de Commissie en de lidstaten op aan te dringen om dierproeven te verbieden in alle onderzoeks- en beoordelingsprocedures in verband met gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Amen­de­menten Hazekamp op het ontwerp­verslag van de pesti­ci­den­com­missie over de toela­tings­pro­cedure van de Europese Unie voor pesti­ciden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer