Amen­dement Hazekamp om Richtlijn 2007/43/EG van de Raad te herzien om het houden van extreem snel­groeiende kippen te verbieden


22 oktober 2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij

Amendement 3

Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina
namens de GUE/NGL-Fractie
Keith Taylor, Thomas Waitz, Martin Häusling

namens de Verts/ALE-Fractie
Marco Zullo, Rosa D’Amato, Laura Agea, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)


Amendement


15 bis. verzoekt de Commissie Richtlijn 2007/43/EG van de Raad te herzien om het houden van extreem snelgroeiende kippen te verbieden;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Word lid

    Word lid Doneer