Amen­dement Hazekamp om Richtlijn 2007/43/EG van de Raad te herzien om het houden van extreem snel­groeiende kippen te verbieden


22 oktober 2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij

Amendement 3

Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina
namens de GUE/NGL-Fractie
Keith Taylor, Thomas Waitz, Martin Häusling

namens de Verts/ALE-Fractie
Marco Zullo, Rosa D’Amato, Laura Agea, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)


Amendement


15 bis. verzoekt de Commissie Richtlijn 2007/43/EG van de Raad te herzien om het houden van extreem snelgroeiende kippen te verbieden;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp om een tijdschema op te nemen voor de geleidelijke stopzetting van het houden van kippenrassen die geassocieerd worden met problemen op het gebied van gezondheid en welzijn;

Lees verder

Amendement Hazekamp om betere milieu- en houderijnormen vast te stellen in de industriële vleeskuikenhouderij

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer