Amen­dement Hazekamp om betere milieu- en houde­rijn­ormen vast te stellen in de indu­striële vlees­kui­ken­hou­derij


22 oktober 2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij

Amendement 4

Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina
namens de GUE/NGL-Fractie
Keith Taylor, Thomas Waitz, Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
Marco Zullo, Rosa D’Amato, Laura Agea, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Gezamenlijke ontwerpresolutie

Paragraaf 16 bis (nieuw)


Amendement


16 bis. verzoekt de Commissie betere milieu- en houderijnormen vast te stellen, met inbegrip van het gebruik van kippenrassen die hogere welzijnsnormen mogelijk maken, een lagere bezettingsdichtheid zonder uitzonderingen, passende afleidingsvoorzieningen, voldoende natuurlijk licht en ruimte en strengere parameters voor de luchtkwaliteit;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Word lid

    Word lid Doneer