Amen­dement Hazekamp om artikel 13 uit de Copyright Directive te schrappen


20 maart 2019

Amendement 257

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0245/2018
Axel Voss

Auteursrechten in de digitale interne markt
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13

Gebruik van beschermde inhoud door aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en toegang daartoe verlenen

1. Aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en publieke toegang daartoe verlenen, nemen in samenwerking met rechthebbenden maatregelen om de werking van overeenkomsten met rechthebbenden voor het gebruik van hun werken of andere materialen te verzekeren en om via samenwerking met de dienstenaanbieders te voorkomen dat op hun diensten door rechthebbenden aangewezen werken of andere materialen beschikbaar worden gesteld. Deze maatregelen, zoals het gebruik van effectieve technologieën voor herkenning van inhoud, zijn passend en evenredig. Dienstenaanbieders verstrekken rechthebbenden passende informatie over de invoering en de werking van de maatregelen, alsmede, indien van toepassing, passende verslagen over de herkenning en het gebruik van de werken en andere materialen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde dienstverleners klacht- en schadevergoedingsmechanismen instellen die beschikbaar zijn voor gebruikers in geval van geschillen over de toepassing van de in lid 1 bedoelde maatregelen.

3. De lidstaten bevorderen indien nodig de samenwerking tussen aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij en rechthebbenden door middel van dialogen met belanghebbenden om beste praktijken, zoals passende en evenredige technologieën voor herkenning van inhoud, te bepalen rekening houdend onder meer met de aard van de diensten, de beschikbaarheid van technologieën en de doeltreffendheid ervan in het licht van de technologische ontwikkelingen.

Schrappen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp om betere milieu- en houderijnormen vast te stellen in de industriële vleeskuikenhouderij

Lees verder

Amendementen Hazekamp op ontwerpresolutie Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer